SR-Lov

Verze 19.5


Úvod

Program SR-Lov je určen pro vyhodnocování zkoušek loveckých psů podle platných zkušebních řádů ČMMJ (platnost od 26. 7. 2015) či zkušebních řádů pro soutěže chovatelských klubů. Umožňuje vyhodnocovat všechny zkoušky určené pro lovecká plemena (pouze s částečnou podporou pro Field Trialy retrieverů) a to i společné zkoušky různých skupin plemen, soutěže typu Derby, Svatováclavský pohár, Mistrovství Šumavy a OVVR. Program je rychlý, nenáročný na počítač, běží v systému Windows a využívá pouze základní vybavení systému.

Autor by rád na tomto místě poděkoval všem, kteří mu byli jakkoliv nápomocni. Zejména Ing. Janu Horynovi za poskytnutí údajů a konzultace ohledně zkušebních řádů a Petru Krutskému a Richardu Pokornému za řadu cenných praktických připomínek a nápadů na vylepšení.

Domovská stránka programu je zde

Licenční ujednání

Tento program je volné programové vybavení; je k dispozici zdarma a můžete jej dále volně šířit a modifikovat.

Tento program je poskytován autorem „tak jak je“ a jakékoliv výslovné nebo předpokládané záruky včetně, ale nejen, předpokládaných obchodních záruk a záruky vhodnosti pro jakýkoliv účel jsou popřeny. Autor nebude v žádném případě odpovědný za jakékoliv přímé, nepřímé, náhodné, zvláštní, příkladné nebo vyplývající škody (včetně, ale nejen, škod vzniklých narušením dodávek zboží nebo služeb; ztrátou použitelnosti, dat nebo zisků; nebo přerušením obchodní činnosti) jakkoliv způsobené na základě jakékoliv teorie o zodpovědnosti, ať už plynoucí z jiného smluvního vztahu, určité zodpovědnosti nebo přečinu (včetně nedbalosti) na jakémkoliv způsobu použití tohoto programu, i v případě, že autor byl upozorněn na možnost takových škod.

Novinky

Načtení dat z rezervačního systému Reenio, přesun v editoru na prvního nevyplněného účastníka, převod prvních písmen slova na velká, drobné opravy a úpravy.

Použití programu na zkouškách

Před začátkem zkoušek

 • Založíme nové zkoušky

 • Do souboru Psi.txt zadáme údaje z přihlášek, měly by být vyplněny všechny položky kromě POZNAMKA a LOVUPO. Jako LOS prozatím uvedeme pořadí, ve kterém se účastníci hlásili a ve kterém budou nastupovat na losování (v předloze je to už vyplněno). Při zadávání údajů můžeme s výhodou použít kartotéku.

 • Zadáme údaje do souboru Zkousky.txt.

Před losováním

 • V jedné kopii vytiskneme tabulku pro rozhodčí nebo tabulku plateb. Během losování si do ní poznamenáme čísla losů účastníků.

Před zahájením posuzování

 • Do souboru Psi.txt zadáme vylosovaná čísla losů a vymažeme účastníky, kteří nedorazili.

 • Podle zvyklostí a požadavku rozhodčích vytiskneme buď celkovou tabulku pro rozhodčí v potřebném počtu kopií (podle počtu pracovišť) nebo v jedné kopii jednotlivé tabulky pro rozhodčí, určené pro zápis výsledků. Pokud není čas zadávat čísla losů (velmi časté), vytiskneme tabulky pro rozhodčí bez čísel losů, která se na tabulky dopíší ručně a čísla losů zadáme později se známkami.

 • Po prvním dnu vícedenních zkoušek, pokud jsou zadány nějaké známky, můžeme pro informaci vytisknout průběžnou tabulku.

Po skončení posuzování a poradě rozhodčích

 • Do souboru Psi.txt zadáme známky včetně volby variantních disciplín a případných bodových zvýhodnění. Do POZNAMKA zaznamenáme účastníky, kteří odstoupili („X“ či „odstoupil“) a na OVVR zadáme případné nestandardní povahy.

 • Vytiskneme celkovou tabulku a předáme vrchnímu rozhodčímu, ten určí, zda bude rozstřel a zadá tituly.

 • Do souboru Psi.txt zadáme do POZNAMKA pořadí v rozstřelu („R1“, „R2“ atd.), udělené tituly a do LOVUPO čísla přiznaných loveckých upotřebitelností.

 • Vytiskneme soudcovské tabulky pro jednotlivé účastníky v potřebném počtu kopií, celkovou tabulku, diplomy a kartičky CACT/CACIT.

 • Vytvoříme a případně doplníme hlášení vrchního rozhodčího, hlášení o udělení titulů CACT/CACIT a hlášení o přiznaných loveckých upotřebitelnostech. Podle vytištěného hlášení o přiznaných loveckých upotřebitelnostech vyplníme kartičky loveckých upotřebitelností.

Po zkouškách

 • Můžeme smazat všechny soubory s příponou HTML a RTF, v případě potřeby se mohou kdykoliv později snadno znovu vytvořit.

 • Aktualizujeme kartotéku.

Zpracování soutěží (Derby a Svatováclavský pohár)

 • Založíme dvě samostatné složky pro KPZ a KZVP (Derby) či KLZ a KPZ (Svatováclavský pohár).

 • U obou zkoušek v souboru Zkousky.txt zapíšeme do položky SOUTEZ typ soutěže (DE pro Derby, SP pro Svatováclavský pohár).

 • Zapíšeme základní údaje do souboru Psi.txt v obou složkách. Pes může absolvovat jen jedny zkoušky, pak se nezahrnuje do celkového pořadí. Při sestavování celkové tabulky soutěže je pes identifikován položkou JMENO, ta musí být proto v obou souborech Psi.txt naprosto shodná (pozor na překlepy, nejlepší je vyplnit údaje jen v jedné složce a pak soubor překopírovat či načíst do druhých zkoušek)!

 • Oboje zkoušky proběhnou běžným způsobem. Po úplném zadání všech údajů (včetně titulů) se musí vždy sestavit celková tabulka či soudcovské tabulky (nemusí se tisknout), protože při tom automaticky dojde k uložení údajů o pořadí a udělených titulech.

 • Zvolíme kteroukoliv z obou zkoušek (KPZ či KZVP/KLZ) a zadáme volbu Soutěž - tabulka – sestavení a tisk celkové tabulky pořadí účastníků. Volbou Diplomy vytiskneme diplomy podle příslušného vzoru.

Zpracování Mistrovství Šumavy

Mistrovství Šumavy je soutěž družstev. Příslušnost účastníka k družstvu zapíšeme do položky POZNAMKA jako Qx, kde x je číslo družstva 0-9, může být tedy max. 10 družstev, počet členů v družstvu ale není v programu nijak omezen. Ve složce system je soubor Mistr_Sum.txt, který obsahuje na každém řádku číslo družstva, rovnítko a za ním název družstva, který se tiskne v tabulce výsledků družstev.

Další drobné odchylky od standardu jsou při zpracování výsledků (známka 0 se hodnotí jako -20 bodů) a tisku soudcovských tabulek a celkové tabulky. Tabulku výsledků družstev vytiskneme volbou Soutěž - tabulka.

Zpracování Field Trialu retrieverů

Hodnocení Field Trialu dle mezinárodních pravidel je natolik odlišné od hodnocení běžných zkoušek, že program SR-Lov obsahuje jen částečnou podporu pro Field Trial.

 • Vstupní data zadáme jako obvykle.

 • Vytiskneme tabulky pro jednotlivé účastníky volbou Tabulky pro rozhodčí – jednotlivé, zároveň se tím do souboru Psi.txt doplní položka HODN_FT.

 • Tabulky předáme rozhodčím, kteří je postupně vyplní a zhodnotí výkon psa dle zkušebního řádu.

 • Z vyplněných tabulek doplníme do souboru Psi.txt do položky HODN_FT závěrečné hodnocení (EXC, VG atd.) a do položky POZNAMKA udělené tituly. V celkové tabulce se neuvádí pořadí a účastníci jsou řazeni podle výsledku závěrečného hodnocení, kdybychom chtěli zadat pořadí přesně, zadáme do položky POZNAMKA pořadí jako v rozstřelu.

 • Obvyklým způsobem pak můžeme vytisknout celkovou tabulku, diplomy, kartičky CACT/CACIT a vytvořit zprávu vrchního rozhodčího a zprávu o udělení titulů CACIT/CACT.

Zpracování Zkoušek z norování (zkouška nováčků)

Zpracování zkoušek z norování se neliší od zpracování běžných zkoušek. Dosažený čas můžeme zadat do položky POZNAMKA ve formě "Rxxx", kde xxx je počet sekund (pokud je tedy dosažený čas 1:13, zapíšeme R73). Pokud je čas zadán, je brán v potaz při stanovení celkového pořadí. V těchto zkouškách se nepoužívá rozstřel a není možné zadat jakékoliv tituly, jsou zde vlastní jednodušší formáty Celkové tabulky a Soudcovských tabulek

Zpracování OVVR

Zpracování Ověření vlohových vlastností retrieverů (OVVR) se příliš neliší od zpracování běžných zkoušek. Nemusíme zadávat některé údaje (viz dále), naopak je nutné zadat do položky POZNAMKA hodnocení povahy pokud je povaha hodnocena jako nestandardní. Údaj o standardní povaze („S“) ale zadávat nemusíme, pokud není zadán jiný údaj o povaze, doplní se automaticky. Celková tabulka a Soudcovské tabulky mají na OVVR vlastní jednodušší formát.

Zkušební řády

Volba zkušebního řádu

Program zahrnuje zkušební řády vydané ČMMJ (platnost od 26. 7. 2015) a zkušební řády pro klubové soutěže retrieverů a loveckých slídičů (platnost od 1. 1. 2015). Aby nedošlo ke kolizím zkratek jednotlivých zkoušek, začínají zkratky zkoušek dle zkušebních řádů ČMMJ písmenem „C“ (např. lesní zkoušky mají zkratku „CLZ“), zkratky klubových soutěží písmenem „K“ a zvláštní soutěže písmenem „X“, viz tabulka v příloze. Pro Field Trialy retrieverů je jen omezená podpora, protože tyto zkoušky používají jiný systém hodnocení.

Program umožňuje, aby na zkouškách startovalo i více skupin loveckých psů a každá skupina byla hodnocena podle svého příslušného zkušebního řádu (např. zkoušky vloh současně pro ohaře a lovecké slídiče). Podle zadaného plemene program psu přiřadí odpovídající zkušební řád. U zkušebních řádů ČMMJ program přiřadí náhradní zkušební řád v případě, že pro danou skupinu není žádný zkušební řád výslovně určen. Např. startuje-li honič na CLZ, je mu automaticky přiřazen ZŘ pro jezevčíky a teriéry s hlasitostí, viz tabulka v příloze. Přímé zadání zkušebního řádu je popsáno u položky PLEMENO. Přehled zkušebních řádů pro jednotlivé typy zkoušek a jednotlivé skupiny plemen je v tabulce v příloze.

Oproti zkušebním řádům ČMMJ program rozlišuje více skupin plemen loveckých psů, protože některé disciplíny (hlasitost) jsou posuzovány natolik odlišně, že se vlastně jedná o dva samostatné zkušební řády. Přehled jednotlivých skupin plemen je v tabulce v příloze.

Variantní disciplíny

Některé disciplíny mají možnost volby různého způsobu provedení s různým hodnocením (odlišné koeficienty příp. i odlišné limitní známky) – pro potřeby tohoto programu je nazýváme variantní disciplíny. Typickým příkladem je práce na pobarvené stopě, kterou může pes absolvovat jako vodič, hlasič či oznamovač. Volbu příslušné varianty zaznamenáme do výsledku disciplíny jako písmeno za známkou. Tak např. když je pes na disciplíně „Odložení“ odložen na řemeni se známkou „4“, do výsledku příslušné disciplíny zapíšeme 4R. Zkratky jsou uvedeny v přehledu v příloze.

Naopak není variantní ta disciplína, kde je sice možnost volby, ale některé možnosti se hodnotí sníženou známkou. Např. disciplínu "Klid na stanovišti" je možno absolvovat buď na volno nebo na řemeni, ale volba „na řemeni“ se hodnotí známkou sníženou o jeden stupeň. Toto není variantní disciplína.

Vstupní data

jsou uložena ve dvou souborech, Psi.txt a Zkousky.txt. Jsou to jednoduché textové soubory bez jakéhokoliv formátování, snadno editovatelné vestavěným editorem nebo v případě potřeby jakýmkoliv editorem určeným pro čistě textové soubory (např. Poznámkový blok). Soubory mají jednoduché uspořádání, každá položka je na jednom řádku. Řádek začíná názvem položky (na velikosti písmen nezáleží), pak následuje dvojtečka a pak vlastní obsah položky. Při zpracování obsahu položky jsou odstraněny úvodní a závěrečné mezery (např. „   abcd “ je převedeno na „abcd“). Pokud řádek začíná středníkem, je považován za komentář a je přeskočen bez jakéhokoliv zpracování.

Upozornění: ve vestavěném editoru jsou pro přehlednost mezi název položky a dvojtečku vloženy mezery tak, aby byly dvojtečky pod sebou. Údaje (obsah položky) zapisujeme až za dvojtečku.

Soubor Psi.txt

obsahuje informace o účastnících zkoušek. V předloze se počítá s maximem tj. s 24 účastníky, pokud se jich přihlásilo např. 18, můžeme šest posledních nevyplněných ponechat (na rozdíl od starších verzí programu, kde je bylo nutné smazat). Vždy před zpracováním je soubor Psi.txt zkontrolován.

LOS

číslo losu účastníka. Tato položka musí být pro každého účastníka uvedena jako první. Program kontroluje, zda číslo losu je vyplněno, jestli není totéž číslo losu použité vícekrát, zda je číslo v rozsahu 1-24. Pokud je v Nastavení zaškrtnuto příslušné políčko, pak se také kontroluje, zda některé číslo losu nechybí. V předloze je jako číslo losu provizorně předvyplněno pořadí.

JMENO

jména psa dle rodokmenu (např. Art's Ginny Tercius). Tato položka musí být pro každého účastníka uvedena jako druhá a následovat bezprostředně za položkou LOS. Pokud tato položka není vyplněna, žádné údaje od příslušného účastníka nejsou zpracovány.

CISLO

číslo zápisu do plemenné knihy (např. ČLP/FCR/1930/09).

IDENTIF

identifikace psa, tj. tetovací číslo nebo číslo čipu. Nemusí se vyplňovat na OVVR. Poznámka: starší název této položky (TETCIS) se automaticky převádí na aktuální.

VUDCE

jméno vůdce psa (např. Ing. Jan Novák).

PLEMENO

oficiální zkratka plemene. Povolené zkratky jsou uvedeny v tabulce v příloze, na velikosti písmen nezáleží.

V případě potřeby (pravděpodobně ve velmi vzácných případech) je možno za zkratku plemene přidat lomítko a písmeno, označující skupinu plemen (dle tabulky v příloze), podle jejichž zkušebního řádu bude tento pes posuzován. V tomto případě není kontrolována zkratka plemene (1-3 písmena), což umožňuje zadat plemeno, které zatím není v tabulce.

DATNAR

datum narození psa (např. 14.4.2008), den a měsíc je možné oddělovat tečkou, lomítkem či pomlčkou.

CHOVNY

chovnost psa, uvedeme ano nebo ne (cokoliv jiného se hodnotí jako ne). Nemusí se vyplňovat na OVVR a na Field Trialu.

OTEC

jméno otce psa dle rodokmenu, za jméno uvedeme v závorce číslo zápisu do plemenné knihy (např. Mohito To Royal Silk (ČLP/FCR/1385/07)).

MATKA

totéž pro matku psa.

MAJITEL

jméno majitele psa. Pokud budou na zkouškách udělovány tituly CACT/CACIT, je nutné ještě za jméno připojit středník a adresu majitele psa (např. Jan Novák;Dlouhá 1, 12345 Praha).

LOVUPO

číslo přiznané lovecké upotřebitelnosti, pokud byla na daných zkouškách přiznána.

POZNAMKA

zde se zaznamenávají různé doplňkové údaje buď jako zkratky (např. R2BD) nebo lze většinou použít i lépe zapamatovatelné slovo (např. CACT,les), přehled je v tabulce v příloze. Pro přehlednost je možné zkratky či slova oddělovat čárkou či mezerou, na velikosti písmen nezáleží, můžeme ale nemusíme používat háčky a čárky. Pro lepší srozumitelnost můžeme vložit i slova „nejlepší“ nebo „nej.“ Pořadí je libovolné, pouze když je uvedeno více titulů (např. CACT, Nejlepší les), tisknou se do tabulek ve stejném pořadí v jakém byly zadány. Příklady správně zapsaných údajů: „nejlepší ohrádka“, „VODA“, „mpole“, „ODSTOUPIL“, „vítěz, nej. voda“.

Zápis známek

Při tisku tabulek pro rozhodčí (případně volbou Nástroje/Přidat disciplíny v editoru) se do souboru Psi.txt doplní položky pro známky z jednotlivých disciplín podle příslušného zkušebního řádu. Každá položka pro disciplínu je na novém řádku ve formátu (např. #04-VlS): první znak je „#“, druhý a třetí znak je pořadové číslo disciplíny, čtvrtý znak je u variantních disciplín hvězdička, u ostatních pomlčka, pátý až sedmý znak je třípísmenná zkratka názvu disciplíny. Pokud ve zkouškách startují různé skupiny plemen a každá skupina má jinou sestavu disciplín (např. KZVP pro lovecké slídiče a retrievery), jsou doplněny a zadávají se jen známky platné pro danou skupinu.

Za dvojtečku (jako obvykle) zapíšeme výslednou známku z příslušné disciplíny. Musí být zadány výsledky všech disciplín, i když účastník některé disciplíny neabsolvoval protože předtím vypadl či odstoupil. Jako výsledek disciplíny jsou povoleny pouze číslice „0“ až „4“, znak „-“ (když účastník disciplínu neabsolvoval) a znak „_“ (podtržítko, viz dále). Poznámka: pokud máte klávesnici bez samostatné numerické části (menší notebooky), pro snadnější zadávání číslic je šikovné si přepnout na americké rozložení kláves (většinou Alt+Shift, Ctrl+Shift nebo Win+mezerník), kde se číslice zadávají přímo. Zadávání známek také zrychlí a usnadní použití klávesy Tab.

Známky, které se počítají jako průměr z několika pomocných známek lze buď samozřejmě spočítat ručně, nebo můžeme zapsat jako výsledek pomocné známky a při zpracování program pracuje s jejich průměrem. Když tedy zapíšeme 4343, program pracuje s výslednou známkou 3. Pokud je jedna z pomocných známek „-“ je celková známka také „-“ (účastník neabsolvoval celou disciplínu). Výjimkou je situace, kdy je jedna z pomocných známek 0, v tomto případě se průměr nepočítá a výsledná známka je nula (např. tedy ze známek 4304 je výsledná známka 0). U souěží retrieverů při disciplíně „Dohledávka a přinášení srstnaté zvěře“ pes nemusí přinést druhý kus a pak se druhé přinášení hodnotí nulou; zde se ale dle ZŘ průměr počítá i z této nuly! V tomto případě místo znaku 0 zadáme znak _ (podtržítko), který při zpracování známek program převede na nulu a spočítá průměr v souladu se zkušebními řády. U soutěží retrieverů, kde se součet pomocných známek používá při určení výsledného pořadí, je zápis pomocných známek nezbytný! Počet pomocných známek je kontrolován (tj. všichni účastníci musí mít u dané disciplíny stejný počet pomocných známek, pokud není výsledek „-“) u soutěží retrieverů vždy a u ostatních zkoušek jen pokud je zaškrtnuta volba „Kontrola pomocných známek“ v Nastavení. Vzácně (některé disciplíny v memoriálech ohařů) se z pomocných známek nepočítá průměr, ale výsledná známka je ta nejnižší z pomocných známek. V takovém případě se před pomocnými známkami uvede hvězdička (např. ze známek *4342 je výsledná známka 2).

Za známkou z variantní disciplíny musí následovat písmeno udávající jakou variantu disciplíny účastník zvolil (např. když je pes na disciplíně „Odložení“ odložen na řemeni se známkou „4“, zapíše se 4R). Písmeno se musí uvádět i v případě známky 0, nemusí se uvádět pouze v případě, že účastník disciplínu neabsolvoval (znak „-“). U písmen nezáleží na velikosti. Příslušná písmena jsou uvedena v přehledu v příloze, jsou volena jako mírně mnemotechnická, bez háčků a čárek a není použito písmeno „O“, které by se pletlo s nulou.

U některých disciplín může rozhodčí udělit navíc bodové zvýhodnění (např. na lesních zkouškách u práce na barvě). V tomto případě zapíšeme za známku ještě znak „+“ následovaný počtem přiznaných bodů (jedna číslice). Např. při práci na pobarvené stopě, kterou pes absolvoval jako vodič na volno se známkou „4“ a dostal navíc tři body, zapíšeme 4V+3.

Zápis známek je v programu důsledně kontrolován a nesprávné zadání vyvolá při kontrole či zpracování chybu.

HODN_FT

závěrečné hodnocení práce psa na Field Trialu, povoleny jsou pouze standardní zkratky EXC, VG, G, NC, EL, na velikosti písmen nezáleží.

Soubor Zkousky.txt

obsahuje informace o vlastních zkouškách.

NAZEV

název zkoušek (např. Mezinárodní Field Trial Retrieverů se zadáním titulu CACIT, res. CACIT, CACT, res. CACT).

OFICNAZEV

oficiální název zkoušek pro tisk kartiček CACT/CACIT a diplomů (např. KLZ – CACT). Na OVVR většinou není nutný

MISTDAT

místo a datum konání zkoušek (např. Třeboň - Klec 21.8.2010).

VRCHROZHOD

jméno vrchního rozhodčího, musí být uvedeno i na OVVR.

REDITEL

jméno ředitele zkoušek. Pokud budou na zkouškách udělovány tituly CACT/CACIT, je nutné ještě za jméno připojit středník, adresu a telefon ředitele zkoušek (např. Jan Novák;Dlouhá 1, 12345 Praha, tel. 123 456 789).

ROZHODCI

jméno rozhodčího. Položka se v souboru pochopitelně opakuje vícekrát, počet rozhodčích pro jednotlivé zkoušky ale není nijak omezen, pouze při tisku soudcovských tabulek je místo pro cca 15 rozhodčích. Jméno rozhodčího nemusí být uvedeno na OVVR.

POZN

údaje o pořadateli apod. k vytištění na soudcovské tabulky vpravo. Nemusí se vyplňovat na OVVR.

POZNL

text o oficiálním pověření apod., který se tiskne na soudcovské tabulky vlevo. Pokud není uvedeno nic (položka je prázdná či chybí), použije se předvolený text „Pověření MZE ČR č. 4/2014“. Nemusí se vyplňovat na OVVR.

TYP

zkratka typu zkoušek (např. CLZ) dle tabulky v příloze, na velikosti písmen nezáleží.

POHAR

titul či jakýkoliv jiný text (např. Vítěz Rožmberského poháru), který se bude tisknout v hodnocení. Pokud není uvedeno nic (položka je prázdná či chybí), použije se předvolený text „Vítěz zkoušek“. Tento titul se zadává zápisem „Z“ či „vítěz“ nebo „pohár“ do položky POZNAMKA u příslušného psa.

SOUTEZ

pokud jsou zkoušky součástí soutěže (Derby či Svatováclavského poháru) zadáme zde DE pro Derby, SP pro Svatováclavský pohár (nezáleží na velikosti písma). Nutno zadat u obou zkoušek.

Běh programu

Spuštění a volby programu

Program spustíme standardním způsobem (klikneme na ikonu na ploše, pomocí nabídky Start či spustíme soubor SR-Lov.exe). Po spuštění se objeví základní okno programu, které nabízí následující možnosti, volbu provedeme buď kliknutím na příslušné tlačítko nebo stiskem klávesy (viz níže v závorkách). Některá tlačítka mohou být neaktivní (šedá) podle typu zvolených zkoušek a toho, zda jsou či nejsou zadány známky nebo hodnocení.

 • Výběr zkoušek – z rozbalovacího seznamu vybereme příslušné zkoušky, se kterými chceme pracovat. Program si pamatuje poslední zvolené zkoušky a nastaví je opět jako pracovní. Po instalaci programu máme na výběr jen složku test, ve které jsou zadány fiktivní zkoušky k ověření funkcí a seznámení se s programem (později můžeme tuto složku pochopitelně smazat).

 • Průzkumník. Spuštění Průzkumníku Windows (či jiného programu, lze nastavit) v pracovní složce. To je užitečné při práci s jednotlivými soubory (zobrazení, mazání apod.). Při kliknutí pravým tlačítkem myši se Průzkumník otevře v systémové složce.

 • Nové zkoušky. Program se zeptá na jméno složky (zvolíme ho tak, abychom v tom měli nějaký systém), pak vytvoří novou složku s tímto jménem a zkopíruje do ní předlohy souborů Psi.txt a Zkousky.txt (předlohy jsou uloženy ve složce system). Tato volba zároveň nastaví nově vytvořenou složku jako pracovní.

 • Editace Psi.txt (Alt+P) – úpravy souboru Psi.txt v editoru (viz dále).

 • Editace Zkousky.txt (Alt+Z) – úpravy souboru Zkousky.txt v editoru (viz dále).

 • Tabulka pro rozhodčí - souhrnná (Alt+R). Prázdná tabulka se jmény účastníků setříděná podle čísel losů, je určená pro rozhodčí k zápisu známek během posuzování. Před tiskem je ještě dotaz na tisk čísel losů, protože někdy se tabulky tisknou ještě před losováním a předběžná čísla losů by se musela škrtat. Když startuje jen jedna skupina psů, jsou v hlavičce tabulky použity zkrácené názvy disciplín, pokud startuje více skupin psů, jsou uvedena jen čísla. Tabulka je uložena do souboru Tab_rozhodci.html.

 • Tabulky pro rozhodčí - jednotlivé (Alt+J). Zjednodušené prázdné tabulky určené pro zápis známek pro rozhodčí, jedna tabulka na samostatném listu pro každého účastníka. Jednotlivé tabulky jsou bližší klasickým papírovým soudcovským tabulkám, na které je řada rozhodčích zvyklá. Před tiskem je ještě dotaz na tisk čísel losů, protože někdy se tabulky tisknou ještě před losováním a předběžná čísla losů by se musela škrtat. Tabulky jsou uloženy do souborů Tab_rozh_xx.html, kde xx je číslo losu účastníka. U Field Trialu tato volba vytiskne standardní pracovní tabulky pro hodnocení práce psa

 • Celková tabulka (Alt+C). Přehledná tabulka se známkami z jednotlivých disciplín a celkovým hodnocením účastníků, setříděná podle celkového pořadí (dle požadavků zkušebního řádu). Je určená pro informaci o výsledku zkoušek. Při kliknutí pravým tlačítkem myši se tabulka nebude tisknout, jen se zobrazí.

  Tabulka je uložena do souboru Tab_celkova.html. Když startuje jen jedna skupina psů, jsou v hlavičce tabulky použity zkrácené názvy disciplín, pokud startuje více skupin psů, jsou uvedena jen čísla. Zkrácené názvy disciplín jsou v tabulce tištěny kolmo, což může způsobit problémy při zpracování souboru jinými programy (publikace na webu, načtení do programu Microsoft Word® apod.) Proto je ještě vytvořen soubor Tab_web_xxxx.html, kde xxxx je název pracovní složky. V této tabulce jsou v hlavičce uvedena jen čísla disciplín a při zobrazení této tabulky v prohlížeči se po najetí myší na známku vypíše zkrácený název disciplíny. U Field Trialu se vytvoří jen první tabulka.

 • Soudcovské tabulky (Alt+S) se zadanými výsledky jsou oficiálním dokumentem pro jednotlivé účastníky zkoušek. Tabulky jsou uloženy do souborů Tab_soud_xx.html, kde xx je pořadí účastníka.

 • Diplomy (Alt+D) pro jednotlivé účastníky. Texty jsou uloženy do souborů Diplom_xx.rtf, kde xx je pořadí účastníka. Tisknou se jen diplomy těch účastníků, kteří uspěli. Vzor diplomu je automaticky vybrán podle typu soutěže či zkoušky (viz dále).

 • Soutěž - tabulka – celková tabulka pro soutěž či Mistrovství Šumavy. U Derby či Svatováclavského poháru musí být předtím sestaveny celkové tabulky obou dilčích zkoušek. Při kliknutí pravým tlačítkem myši se tabulka nebude tisknout, jen se zobrazí. Tabulka je uložena do souboru Tab_soutez.html.

 • Tabulka platby – vytvoření souboru Platby_xxxx.xls, kde xxxx je název pracovní složky. Soubor lze přímo načíst do Microsoft Excelu® či obdobných programů (OpenOffice, LibreOffice) a použít pro evidenci plateb účastníků apod. Pokud už soubor existuje, objeví se upozornění.

  Počet a nadpisy sloupců můžeme snadno upravit, ve složce system je soubor Platby.txt, který obsahuje nadpisy sloupců (jeden nadpis na samostatném řádku). U prvních čtyř sloupců je rozumné nadpisy neměnit, protože se do nich doplňují konkrétní údaje o jednotlivých účastnících, ale ostatní můžeme přejmenovávat, přidávat či mazat.

 • Průběžná tabulka – informativní tabulka známek bez pořadí, bodů a hodnocení, je určena pro průběžnou infomaci např. po prvním dnu vícedenních zkoušek; nemusí být zadány všechny známky. Tabulka je uložena do souboru Tab_prubezna.html.

 • Tisk kartiček – tisk kartiček CACT, res. CACT, CACIT, res. CACIT na předtištěné oficiální formuláře (viz dále).

 • Zprávy a hlášení – vytvoření a případný tisk souboru Zprava_VR_xxxx.rtf, který obsahuje Zprávu vrchního rozhodčího. Pokud byly uděleny tituly CACT, případně CACIT, automaticky se ještě vytvoří soubory Zprava_CACT_xxxx.rtf či Zprava_CACIT_xxxx.rtf, což jsou hlášení o udělení příslušných titulů v předepsaném formátu. Pokud byla nějakému psu přiznána lovecká upotřebitelnost (je zadaná položka LOVUPO), vytvoří se automaticky soubor Zprava_LovUpo_xxxx.rtf, zpráva o přiznaných loveckých upotřebitelnostech, kde xxxx je název pracovní složky. Soubory lze buď vytisknout přímo a další údaje připsat rukou nebo je možné tisk vynechat a soubory načíst do Microsoft Word®, Microsoft WordPad® (standardní součást Windows) či obdobných programů (OpenOffice, LibreOffice) a doplnit potřebné další informace (celkové hodnocení zkoušek apod.) a poté vytisknout.

 • Kartotéka – práce s kartotékou psů (viz dále).

 • Nastavení – nastavení programu (viz dále).

 • Nápověda (F1) – zobrazení nápovědy k programu (tj. tento text). V jednotlivých dalších oknech získáme po stisku F1 nápovědu přímo k tématu

 • Konec (Esc) – ukončení programu.

Editace souborů Psi.txt a Zkousky.txt

Vestavěný editor se ovládá stejně jako standardní editor Poznámkový blok. Jsou k dispozici všechny běžné klávesové zkratky (šipky, pageDown, pageUp, Home, End, Ctrl+Home, Ctrl+End atd.).

Specifické chování má klávesa Tab. Po jejím stisku se přesune kurzor za dvojtečku na další řádek, ve kterém se zadává známka z disciplíny (tj. na řádek začínající znakem „#“). Tato funkce je určena pro rychlejší a pohodlnější zadávání známek. Kurzor se může přesouvat jen po vybraných disciplínách (viz dále).

Text je pro přehlednost upraven vložením mezer mezi název položky a dvojtečku tak, aby byly dvojtečky pod sebou. Vlastní údaje zapisujeme až za dvojtečku.

Když program při zpracování vstupních souborů najde chybu (např. špatně zadané plemeno psa, nesprávný zápis známek atd.), ohlásí ji a pak automaticky spustí editaci příslušného souboru (Psi.txt či Zkousky.txt). Řádek s chybou je zobrazen v okně editoru a je na něj umístěn kurzor. Zároveň je dole ve stavovém řádku znovu zobrazen popis chyby.

Soubor (Alt+S)

 • Uložit (Ctrl+S) – uložení souboru.

 • Závěrečná kontrola (Ctrl+Q) – uloží soubor a provede kontrolu celého zadání, tj. obou souborů (Psi.txt a Zkousky.txt), v souboru Psi.txt musí být zadány všechny známky. Je-li nalezena chyba, je na řádek s chybou umístěn kurzor a zároveň je ve stavovém řádku znovu zobrazen popis chyby. Upozornění: když je chyba v druhém souboru s daty, je do editoru automaticky vložen druhý soubor s chybou (např. pokud editujeme soubor Zkousky.txt a při kontrole je nalezena chyba v souboru Psi.txt, nahraje se automaticky tento soubor do editoru). Pokud je zadání bez chyb, editor je ukončen. Stejná kontrola zadání se sice ještě provádí automaticky před zpracováním údajů (např. před tiskem tabulek), ale kontrola přímo v editoru umožňuje pohodlnější opravu chyb.

 • Načtení (Ctrl+O) – přepíše stávající text textem ze zvoleného souboru (název a umístění souboru se nezmění). Funkce je užitečná zejména na soutěžích, kdy do složky druhých zkoušek můžeme načíst soubor z prvních zkoušek (viz níže) nebo když potřebujeme načíst soubor poslaný e-mailem a uložený v jiné složce.

 • Konec (Esc) – ukončení práce s editorem a návrat na hlavní panel programu. Pokud byl text změněn a nebyl uložen, objeví se upozornění.

Úpravy (Alt+A)

 • Zpět (Ctrl+Z) – vrátí poslední změnu

 • Vyjmout (Ctrl+X) – přesune označený text do schránky

 • Kopírovat (Ctrl+C) – zkopíruje označený text do schránky

 • Vložit (Ctrl+V) – vloží text ze schránky

 • Vybrat vše (Ctrl+A) – označí celý text

 • Odstranit (Del) – smaže označený text

 • Najít... (Ctrl+F) – hledání zadaného textu od začátku, nerozlišuje se velikost písmen

 • Najít další (F3) – opakované hledání stejného textu od pozice kurzoru

 • První písmena velká (Ctrl+K) – v označeném textu převede u všech slov první písmeno na velké, ostatní písmena na malá (hrdí majitelé často píší do přihlášek jméno psa velkými písmeny).

Nástroje (Alt+N) (pouze pro soubor Psi.txt)

 • Posun po disciplínách... – zadání čísel disciplín oddělených čárkou, které bude procházet kurzor po stisku klávesy Tab. Toto je užitečné při postupném zadávání známek z jednotlivých pracovišť, na kterých se plnily jen některé disciplíny. Např. provádí-li se na jednom pracovišti disciplíny číslo 1, 3 a 5, zadáme 1,3,5 a kurzor se bude posouvat po stisku Tab mezi disciplínami číslo 1, 3 a 5. Když nezadáme nic (prázdný řádek), kurzor se posouvá po všech disciplínách. Pokud jsou čísla disciplín zadána, jsou zobrazena dole ve stavovém řádku.

 • Přečíslovat – přečísluje čísla losů počínaje jedničkou. Funkce je užitečná v situaci, kdy nemáme ještě zadaná definitivní čísla losů a na poslední chvíli se odhlásí některý účastník a museli bychom opravovat předběžná čísla losů ručně (pokud je zvoleno, že čísla losů musí tvořit souvislou řadu).

 • Seřadit – účastníci jsou seřazeni podle čísel losů.

 • Odstranit disciplíny – po dotazu odstraní všechny řádky s disciplínami (tj. začínající znakem „#“ nebo „HODN_FT“) a smaže hodnoty v položkách POZNAMKA a LOVUPO. Pozor, když už jsou zadány výsledky disciplín, přijdeme o ně! Funkce se užitečná zejména na soutěžích, kdy po vyhodnocení prvních zkoušek můžeme načíst soubor Psi.txt do složky druhých zkoušek, odstranit disciplíny a případně seřadit. Máme pak zaručeně stejné údaje o účastnících v obou zkouškách (zejména polozku JMENO, podle které je pes v programu identifikován).

 • Přidat disciplíny – do souboru Psi.txt jsou vloženy řádky pro zápis známek z jednotlivých disciplín. Funkce je určena pro mimořádné použití, běžně se disciplíny automaticky vkládají při tisku tabulek pro rozhodčí.

 • První volný (F4) – přesune kurzor na první nevyplněnou položku JMENO.

 • Načtení CSV – speciální funkce; načtení dat z rezervačního systému Reenio (viz návod v příloze).

Nápověda (Alt+V)

 • Nápověda k editoru – nápověda k ovládání editoru

 • Nápověda k položkám (F1) – nápověda k zadávání obsahu položek

Tisk tabulek

Při volbě vytvoření tabulek se program ještě zeptá na požadovaný počet tištěných kopií, je možno zadat max. pět kopií (ochrana proti překlepu). Když zadáme nulu, nic se nevytiskne, pouze se vytvoří příslušný soubor. Pokud nechceme nic tisknout, jen se na tabulky podívat, zadáme tedy počet kopií nula a na dokumenty se podíváme po jejich otevření v webovém prohlížeči (spustit Průzkumníka a dvojklik na jméně souboru). Celkovou tabulku a tabulku soutěže si můžeme jednoduše prohlédnout po kliknutí pravým tlačítkem myši na příslušné tlačítko.

U voleb označených za názvem hvězdičkou můžeme zadat sestavení a tisk jen vybraných tabulek či diplomů podle jejich čísel. U jednotlivých tabulek pro rozhodčí je to číslo losu, u soudcovských tabulek a diplomů je to celkové pořadí. První a poslední číslo zadáme po políček První: a Poslední:. Tak např. zadáme-li před tiskem soudcovských tabulek 2 (první) a 4 (poslední) sestaví a vytisknou se jen soudcovské tabulky s pořadím 2, 3 a 4. Volné políčko První: se bere jako by v něm byla jednička, volné políčko Poslední: se bere jako by v něm bylo číslo posledního účastníka.

Převod tabulek do formátu PDF je popsán v příloze.

Tisk diplomů

Při volbě možností Diplomy se vytisknou diplomy pro ty účastníky, kteří ve zkouškách či soutěži uspěli. Máme-li v Nastavení zaškrtnutý „Průběžný tisk diplomů“, diplomy se tisknou běžným způsobem jeden za druhým. Pokud tato volba zašktrtnuta není, program před tiskem každého diplomu čeká na souhlas, protože se předpokládá dotisk textu na připravené formuláře (s podtiskem, obrázkem, logem atd.), které bývají na silnějším papíru a někdy je proto nutné je do tiskárny vkládat jednotlivě. Když odpovíme Ano, diplom se vytiskne, pokud Ne, tisk se neprovede a pokračuje se dalším diplomem, při odpovědi Storno se celý tisk diplomů ukončí.

Vzory diplomů jsou uloženy ve složce system\vzor pod jménem:

 • Vzor_DI_ZK.rtf – běžné zkoušky

 • Vzor_DI_OVVR.rtf – OVVR

 • Vzor_DI_FT.rtf – Field Trial

 • Vzor_DI_DE.rtf – Derby

 • Vzor_DI_SP.rtf – Svatováclavský pohár

Tyto vzory může uživatel podle potřeby upravit v kterémkoliv programu pro editaci souborů RTF (Microsoft Word®, WordPad® a řada dalších), formát stránky může být jak na výšku, tak na šířku. Uživatelské úpravy vzorů jsou při přechodu na vyšší verzi zachovány. Proměnné údaje jsou ve vzoru ohraničeny dvěma znaky dolaru („$“) a jsou při zpracování nahrazovány podle tabulky v příloze

Tisk kartiček CACT/CACIT

Při tisku kartiček se nevytváří žádné pracovní soubory a před tiskem každé kartičky je položen dotaz, obdobně jako při tisku diplomů. Vzhledem k tomu, že kartičky mají rozměr 148 × 105 mm (tj. A6 naležato), budou se do různých tiskáren zasouvat odlišně – u některých tiskáren se posouvá pravý okraj, jindy se užší formát papíru centruje. Je proto naprosto nezbytné si připravit lístky příslušných rozměrů, předem si vyzkoušet tisk „nanečisto“ s konkrétní tiskárnou a nastavit tisk.

Nastavení tisku kartiček provedeme nejlépe tak, že si vytiskneme jednu kartičku na prázdný lístek příslušných rozměrů. Pak lístek přiložíme na originál kartičky a zjistíme, jak je třeba posunout tisk. Když chceme posunout tisk doprava, zvětšíme hodnotu „X:“ v Nastavení o potřebný počet milimetrů (doleva hodnotu zmenšíme). Obdobně pokud chceme posunout tisk dolů, zvětšíme hodnotu „Y:“, (nahoru hodnotu zmenšíme). Např. když potřebujeme posunout tisk o 2,5 mm doprava, změníme hodnotu „X:“ ze 4,0 na 6,5.

Příklady nastavení: Tiskárna s centrováním menších formátů je nastavena X:38, Y:6, tiskárna s posunem pravého okraje X:6, Y:6.

Kartotéka

Zadávání údajů do souboru Psi.txt je nepříjemná a náročná práce, kterou je možno omezit použitím kartotéky. V kartotéce jsou uloženy všechny údaje o daném psu kromě položek LOS, LOVUPO, POZNAMKA a známek z disciplín. V okně kartotéky vidíme seznam jmen psů seřazený podle abecedy (při prvním spuštění je ale kartotéka pochopitelně prázdná), jedna položka je zvýrazněna. Máme k dispozici tyto možnosti:

 • Aktualizace z PSI.TXT (Alt+A) – program po dotazu zařadí do kartotéky údaje o všech psech ze souboru Psi.txt. Pokud už pes je v kartotéce zařazen, jsou uložené údaje přepsány novými.

 • Smazat záznam (Alt+S, Del) – po dotazu je smazána zvýrazněná položka.

 • Vložit záznam do PSI.TXT (Alt+V, Enter, dvojklik na položce) – po dotazu jsou údaje ze zvýrazněné položky vloženy do souboru Psi.txt na první volné místo tj. na místo, kde je nevyplněný údaj JMENO.

 • Hledání položky – je-li je kartotéka rozsáhlá, zadáme začátek jména psa do textového okénka (nerozlišuje se velikost písmen) a stiskneme klávesu Enter nebo klikneme na tlačítko Hledat (Alt+H). Pokud byla položka nalezena, zvýrazní se. V praxi je nejrychlejší tento postup: přesuneme se do textového okénka stiskem klávesy Tab, zadáme začátek jména psa, stiskneme klávesu Enter, případně dohledáme šipkami a dalším stiskem klávesy Enter vložíme po dotazu údaje do souboru Psi.txt.

 • Konec (Esc) – ukončení práce s kartotékou a návrat na hlavní panel programu.

Při praktickém použití kartotéky tedy po proběhlých zkouškách provedeme aktualizaci kartotéky. Při zpracování přihlášek k dalším zkouškám zkontrolujeme, zda daného psa již nemáme v kartotéce a pokud ano, jednoduše vložíme do souboru Psi.txt údaje z kartotéky. Údaje vložené z kartotéky ještě při editaci souboru Psi.txt zkontrolujeme, zda jsou aktuální! Kartotéka je uložena ve složce system v souboru SR-Lov.fdb. Po krátké době používání je kartotéka nejcennější část programu, proto vřele doporučujeme ji pravidelně zálohovat.

Nastavení

Nastavení je nutné provést jen po první instalaci programu, při přechodu na vyšší verzi zůstane zachováno.

 • „Pořadatel“ – název pořadatelské organizace (pro tabulky a diplomy).

 • „Průzkumník“ – zde můžeme definovat program, který se spouští při volbě Průzkumník (např. Total Commander či podobný program). Zadáme kompletní cestu k zvolenému programu (jako vodítko je uvedeno nastavení, které používá autor). Pokud není zadáno nic nebo program neexistuje, spustí se standardní Průzkumník.

 • „Široký kurzor“ – výraznější kurzor v editoru.

 • „Tisk pomocných známek“ – v soudcovských tabulkách se za výslednou známkou budou v závorce tisknout i pomocné známky.

 • „Kontrola pomocných známek“ – pokud je tato možnost zvolena, bude se u všech účastníků kontrolovat, zda mají u téže disciplíny stejný počet pomocných známek. V opačném případě se to kontroluje jen u soutěžních řádů retrieverů.

 • „Průběžný tisk diplomů“ – možnost průběžného tisku diplomů.

 • „Zvýraznění limitních výsledků“ – v celkové tabulce a v soudcovských tabulkách budou šedým podkladem zvýrazněny limitní známky či limitní součty bodů.

 • „Kontrola chybějících losů“ – pokud je tato možnost zvolena, bude se kontrolovat, zda čísla losů tvoří souvislou řadu. V opačném případě se kontroluje jen zdvojení a zda je číslo losu v rozsahu 1 - 24. U běžných zkoušek je lépe tuto volbu zaškrtnout, u soutěží, které se skládají z více zkoušek je však někdy nutné ponechat nezaškrtnuté (tj. některá čísla losů mohou chybět).

 • „Výchozí tiskárna“ – z rozbalovacího seznamu můžeme vybrat tiskárnu, která se nastaví jako výchozí. To je nutné v případě, že doma používáme jinou či jinak připojenou tiskárnu než na zkouškách (např. doma máme tiskárnu připojenou přes domácí síť a na zkouškách obyčejným USB kabelem, z hlediska Windows to jsou dvě různé tiskárny, mezi kterými musíme přepnout). Nastavení výchozí tiskárny je důležité, protože program SR-Lov pro všechny tisky používá právě výchozí tiskárnu. Změna výchozí tiskárny je však pouze dočasná, při ukončování programu SR-Lov se automaticky nastaví původní výchozí tiskárna.

 • „Písmo“ – typ a velikost písma použitého v editoru souborů.

 • „Aktualizace“ – pokud je počítač připojen k internetu, po stisku tlačítka se zkontroluje, jestli je používaná verze programu aktuální, případně se nabídne stažení nové verze.

 • „Tisk kartiček“ – posun tisku kartiček CACT/CACIT.

Technické informace

Instalace

je velice jednoduchá. Stažený soubor sr-lov_inst.exe spustíme a následujeme pokyny. Po první instalaci nezapomeneme upravit nastavení. Odinstalování programu je standardní. Program je možné bez problémů spouštět z USB flash paměti, stačí na ni překopírovat nainstalovanou složku sr-lov včetně podsložek.

Při přechodu na novou verzi programu (upgrade) ji nainstalujeme stejně jak je to popsáno výše. Nepřijdeme o žádná data z předchozích zkoušek a zůstane stejné i nastavení programu, vzory diplomů a další soubory (pojmenování družstev na Mistrovství Šumavy, popis sloupců v tabulce plateb, kartotéka).

Systémové požadavky

Operační systém Windows ve verzi Windows XP a vyšší s instalovaným rozšířením .NET verze 4.0. Během instalace programu SR-Lov se obojí kontroluje a případně se nabídne stažení potřebné verze rozšíření .NET. Nutná je pochopitelně i připojená a funkční tiskárna, nastavená jako „výchozí“ (lze snadno změnit v Nastavení).

Pro případné úpravy a tisk zpráv či hlášení ve formátu RTF či XLS jsou potřebné programy které s nimi umí pracovat (Microsoft Office®, OpenOffice, LibreOffice, SSuite Office). Soubory RTF (diplomy a hlášení) mají jednoduchou strukturu bez použití tabulek a proto lze na jejich zpracování a tisk použít i program Microsoft WordPad®, který je standardní součástí Windows.

Popis systému

Celý systém je umístěn v sekci Dokumenty aktuálního uživatele ve složce sr-lov, kde je podsložka system obsahující vlastní program (soubor SR-Lov.exe) a další pomocné soubory. Program je chráněn proti opakovanému spuštění (lze spustit jen jednu instanci programu). V základní složce sr-lov jsou umístěny i podsložky pro jednotlivé zkoušky (každé zkoušky mají svou vlastní podsložku) se soubory Psi.txt, Zkousky.txt a nově vytvořenými soubory tabulek a diplomů (můžeme sem samozřejmě umístit i další soubory související s danými zkouškami, např. výplatní listinu apod.). V distribuci programu je složka test, kde jsou cvičné soubory pro seznámení se s programem (později můžeme tuto složku pochopitelně smazat). Ve složce system\doc je uložen tento manuál ve formátech PDF a CHM.

Soubory s tabulkami pro hodnocení

jsou uloženy v složce system\tabulky. Běžný uživatel programu s nimi nepřijde do styku a rozhodně by je neměl nijak měnit. Jejich změna je nutná jen při změně zkušebních řádů a jsou zde uvedeny pouze pro informaci. Název souboru je složen ze zkratky typu zkoušek (viz tabulka v příloze), podtržítka, písmene skupiny plemen (viz tabulka v příloze) a přípony TXT.

CISDISC

číslo disciplíny podle zkušebních řádů.

NAZEV

název disciplíny podle zkušebních řádů.

ZKRAC

zkrácený název disciplíny dlouhý až 20 znaků pro souhrnnou tabulku pro rozhodčí a pro celkovou tabulku. Název nesmí obsahovat znak „-“. Pokud položka chybí, použije se max. 20 znaků z názvu.

ZKRATKA

zkratka názvu disciplíny na tři písmena, pokud položka chybí, použijí se první tři znaky názvu.

DATA

údaje pro vyhodnocení. První tři znaky jsou tři číslice udávající nejnižší známku pro první, druhou a třetí cenu. Znaky 4 a 5 udávají koeficient disciplíny, znak 7 pevné bodové zvýhodnění (v současných zkušebních řádech není použité) a znak 8 je rezerva. Pokud bodové zvýhodnění zadává rozhodčí, je znak 6 „+“ a znak 7 udává maximální zvýhodnění. Variantní disciplína má speciální strukturu.

SOUHRN

tato položka se týká tabulky jako celku. Obsahuje šest čísel a text oddělených středníky (např. 310;260;210;0;13;380;Voda celkem). Jejich význam je následující: 1-3: minimum bodů pro 1.-3. cenu, 4-5: rozsah disciplín, pro které údaje platí (čísla disciplín jsou zmenšená o jednu), 6: maximum bodů (pro daný rozsah). Poslední text je popis bloku disciplín. Položka se může několikrát opakovat (např. na CVZ či KVZPR), položka popisující celé zkoušky musí být uvedena jako poslední.

POZNAMKA

další informace o hodnocení zkoušek apod. „P“ – při hodnocení se používají pomocné známky (soutěže retrieverů), „S“ – v tabulkách se uvádí pořadí a body i u účastníků, kteří neobstáli.

ZKRATKY

povolené zkratky v položce POZNAMKA u účastníka. Pokud není tato položka uvedena, používá se předvolená hodnota „RXZABCDIJKLMN“, která povoluje všechny možnosti.

POPIS

slovní popis skupiny plemen.

Tipy a triky

Dodatečná oprava známek u jednoho účastníka

Opravíme známky v souboru Psi.txt, pak klikneme pravým tlačítkem myši na tlačítko "Celková tabulka" a podíváme se, jaké pořadí má opravovaný účastník. Toto pořadí pak zadáme do políček "První" a "Poslední" a spustíme tisk soudcovských tabulek. Vytiskne se jen jedna požadovaná tabulka.

Nastavení tiskárny na tisk kartiček CACT/CACIT

Protože kartičky jsou užší než papír formátu A4, je před tiskem nutno přesunout vodítka papíru v tiskárně. Zjednoduší to kus kartonu o šířce 148 mm (často se dá bez úpravy použít zadní deska z nějakého bloku).

Celkové versus jednotlivé tabulky pro rozhodčí

Z jednotlivých tabulek se známky do programu zadávejí mnohem snáze. Problém je, že si je rozhodčí musí mezi jednotlivými pracovišti předávat, což někdy nesou nelibě. Pokud používáme celkové tabulky, kde každé pracoviště má svoji vlastní kopii tabulek, je užitečné si známky přepsat do jedné tabulky a až z té zadávet známky do programu.

Používejte závěrečnou kontrolu

Po zadání všech známek ještě v editoru zvolíme Soubor/Závěrečná kontrola (Ctrl+Q). Provede se kompletní kontrola zadání s možností opravy, je to pohodlnější, než kontrola před tiskem tabulek.

Zpětná kontrola známek

Vždy po zadání známek proveďte zpětnou kontrolu, tj. obsluha programu čte zadané známky a pomocník je kontroluje v tabulkách od rozhodčích. Zpětná kontrola je podstatně rychlejší než zadávání známek a předejdete tím případných velkým nepříjemnostem.

Používejte klávesu Tab

Při zadávání známek používejte k přechodu na další položku klávesu Tab. Jednak se kurzor posouvá jen po řádcích, kde se zadávají známky a jednak využijete (většinou) zahálející levou ruku.

Vyplňování kartiček lovecké upotřebitelnosti

je bohužel nutné udělat ručně. Nejjednodušší je zadat čísla přiznaných loveckých upotřebitelností do souboru Psi.txt a vytisknout si příslušné hlášení bez ohledu na to, zde ho budeme někam odesílat. Kartičky pak vyplnit podle tohoto seznamu, kde jsou všechny potřebné údaje o daném psu.

Přílohy

Skupiny plemen

KódSkupina
AOhaři
BLovečtí slídiči
CRetrieveři
DJezevčíci a teriéři s hlasitostí (J, JGT)
ETeriéři bez hlasitosti
FHoniči
GBarváři

Přehled zkratek pro variantní disciplíny

Vodění / Odložení / Chování na stanovišti ...

V – volně, R – na řemeni

Práce před barvou

S – šoulačka, V – následování volně, R – následování na řemeni

Barva / Práce psa ...

V – vodič, H – hlasič, oznamovač, Z – oznamovač

Dosled černé zvěře

R – na řemeni nebo volně, H – hlasič, oznamovač

Nahánění

Z – zajíc, liška, D – divočák

Vyhánění zvěře z houštin / Vyhledání a nahánění

Z – z odložení, N – od nohy, K – kombinované (jen na KVZ)

Převod tabulek do formátu PDF

 • Tabulku (soubor s příponou HTML) otevřeme v prohlížeči Google Chrome®.

 • Klikneme na ikonu s třemi tečkami (vpravo nahoře) a zvolíme Tisk...

 • Klikneme na Další nastavení a zvolíme:

 • Cíl – Uložit jako PDF, Rozložení – Na šířku, Okraje – Minimální, zaškrtneme Grafika na pozadí

 • Klikneme na Uložit (nahoře)

Přehled plemen

PlemenoZkratka
Ohaři (A)
Anglický setrAS
Auvergneský ohař krátkosrstýBA
Bretaňský ohař dlouhosrstýEB
Český fousekCF
Francouzský ohař dlouhosrstýEF
Francouzský ohař krátkosrstý (gaskoň. typ)BRF
Francouzský ohař krátkosrstý (pyrenej. typ)BFP
Frizský ohař (Stabyhoun)STA
GordonsetrGS
Irský červenobílý setrRWS
Irský setrIS
Italský ohařIO
Maďarský ohař drátosrstýMOD
Maďarský ohař krátkosrstýMOK
Malý münsterlandský ohařMMO
Německý ohař dlouhosrstýDO
Německý ohař drátosrstýNDO
Německý ohař krátkosrstýKO
PointerPOI
PudlpointerPP
Saint-Germainský ohař krátkosrstýSGO
Slovenský hrubosrstý ohařSHO
Spinone ItalianoSPI
Velký münsterlandský ohařVMO
Výmarský ohař dlouhosrstýVOD
Výmarský ohař krátkosrstýVOK
Lovečtí slídiči (B)
Americký vodní španělAWS
Anglický kokršpanělAC
Anglický špringršpanělASS
Clumber španělCS
Field španělFS
Irský vodní španělIWS
KooikerhondjeKOO
Německý křepelákNK
Portugalský vodní pesPVP
Sussex španělSS
Španělský vodní pesSVP
WelššpringršpanělWSS
WetterhoundW
Retrieveři (C)
Curly Coated RetrieverCCR
Flat Coated RetrieverFCR
Chesapeake Bay RetrieverCBR
Labradorský retrieverLR
Nova Scotia Duck Tolling RetrieverNSR
Zlatý retrieverGR
Jezevčíci a teriéři s hlasitostí (D)
Jezevčík – všechny variantyJ
Německý lovecký teriér (Jagdteriér)JGT
Teriéři bez hlasitosti (E)
Americký stafordširský teriérAST
Australský Silky teriérSIT
Australský teriérAUT
Bedlington teriérBDT
Border teriérBRT
BullteriérBT
Cairn teriérCR
Český teriérCT
Dandie Dinmont teriérDDT
Foxteriér drsnosrstý + hladkosrstýFXH
Irish Soft Coated Wheaten TerrierSCT
Irský teriérIRT
Jack Russell TerrierJRT
Kerry blue teriérKBT
Lakeland teriérLT
Manchester teriérMT
Norfolk teriérNFT
Norwich teriérNOT
Parson Russell TerrierPJR
Sealyham teriérSET
Skotský teriérST
Skye teriérSKY
Welsh teriérWT
West Highland White TerrierWHW
Honiči (F)
BasenjiBSN
Basset artesien normandANB
Basset houndBH
BeagleBEA
Brakýř jezevčíkovitýBJ
DalmatinDA
Finský honičFH
Hamiltonův honičHA
Karelský medvědí pesKMP
Malý hrubosrstý vendéeský bassetPBG
Malý modrý gaskoňský honičMMG
Modrý gaskoňský honičVMG
Norský losí pes šedýNLS
PorcelainePOR
Rhodéský ridgebackRR
Ruskoevropská lajkaREL
Sedmihradský honičSEH
Slovenský kopovSK
Srbský honič (dříve balkánský)SRH
Štýrský brakýřBS
Švýcarský honičSVH
Velký hrubosrstý vendéeský bassetGBG
Velký modrý gaskoňský honičVMH
Západosibiřská lajkaZSL
Barváři (G)
Bavorský barvářBB
BloodhoundBL
Hannoverský barvářHB

Údaje v položce „POZNAMKA“

ZkratkaSlovoVýznam
AcacitCACIT
Brcacit, res. cacitres. CACIT
CcactCACT
Drcact, res. cactres. CACT
Ilesnejlepší les
Jvodanejlepší voda
Kpolenejlepší pole
Lbarvanejlepší barva
Mmpole, malé polenejlepší malé pole
Nohrádkanejlepší ohrádka
Qx zařazení do družstva při Mistrovství Šumavy (za „Q“ je jedna číslice např. Q0, Q1)
Rx pořadí v rozstřelu či čas ve vteřinách na zkouškách z norování (za „R“ je jedna až tři číslice např. R1, R103)
S povaha: standardní (OVVR) – nemusí se zadávat
Tagresivnípovaha: nestandardní agresivní (OVVR)
Ubázlivápovaha: nestandardní bázlivá (OVVR)
Vnehodnocenopovaha: nehodnoceno (OVVR)
Wpoškozenípoškození zvěře (OVVR)
Xodstoupilodstoupil
Zvítěz, pohárviz položka POHAR (Psi.txt)

Typy zkoušek a zkušební řády pro jednotlivé skupiny plemen

ZkratkaNázevABCDEFG
Zkušební řády ČMMJ platné od 26. 7. 2015
CBZBarvářské zkouškyDZBZDDD
CBZHBarvářské zkoušky honičů-FFFFZF
CHZHoničské zkoušky-FFFFZF
CIZBIndividuální zkoušky barvářů------Z
CIHZ-SKIndividuální honičské zkoušky slovenských kopovů-----Z-
CLZLesní zkouškyZZZZZDE
CPZPodzimní zkouškyZZZZZDE
CPZBPředběžné zkoušky barvářůGGGGGGZ
CZVPZkoušky z vodních pracíZZZZZDE
CVZVšestranné zkouškyZZZZZDE
CZNZkoušky z norování---ZD--
CZVZkoušky vlohZZZZZDE
CZVVZZkoušky k vyhledání, vyhánění a nahánění zvěře-DDZDDD
CMKPMemoriál Richarda Knolla a Karla PodhajskéhoZ------
Klubové soutěžní řády pro slídiče a retrievery platné od 1. 1. 2015
KBZBarvářské zkoušky-ZB----
KLZLesní zkoušky-ZZ----
KPZPodzimní zkoušky-ZZ----
KSZRSpeciální zkoušky retrieverů--Z----
KVZVšestranné zkoušky-Z-----
KVZPRVšestranné zkoušky přinášení retrieverů--Z----
KZVZkoušky vloh-ZZ----
KZPRZkoušky přinášení retrieverů--Z----
KZVPZkoušky vodních prací-ZZ----
KFTField Trial--Z----
Jiné
OVVROvěření vlohových vlastností retrieverů--Z----
XMSMistrovství ŠumavyZ------

Z – existuje vlastní příslušný ZŘ, A-G – není příslušný ZŘ, ale jako náhradní se používá ZŘ pro uvedenou skupinu

Nahrazování proměnných údajů při tisku diplomů

Zápisje nahrazen
$poradi$pořadí v zkouškách či soutěži
$cena$výsledná cena a tituly
$tituly$pouze udělené tituly
$body$počet bodů
$jmeno$položka JMENO (Psi.txt)
$cislo$položka CISLO (Psi.txt)
$plemeno$položka PLEMENO (Psi.txt)
$datnar$položka DATNAR (Psi.txt)
$vudce$položka VUDCE (Psi.txt)
$majitel$položka MAJITEL (Psi.txt, pouze jméno)
$zkousky$položka NAZEV (Zkousky.txt)
$zkousky1$část položky NAZEV (po " - ")
$oficnazev$položka OFICNAZEV (Zkousky.txt)
$vrchrozhod$položka VRCHROZHOD (Zkousky.txt)
$reditel$položka REDITEL (Zkousky.txt, pouze jméno)
$mistodatum$položka MISTDAT (Zkousky.txt)
$misto$dtto s odstraněným datem
$klub$název pořadatelské organizace
$datum$aktuální datum
$hodn_ft$hodnocení na Field Trialu (např. „EXC/ Výborně“)
$derby$titul „Vítěz Derby“ či SV poháru
$pz_c$cena a tituly – KPZ
$pz_b$body – KPZ
$sz_c$cena a tituly – KZVP
$sz_b$body – KZVP
$lz_c$cena a tituly – KLZ
$lz_b$body – KLZ

Přenos údajů z rezervačního systému Reenio do programu SR-Lov

 • Přihlásíme se do systému Reenio.

 • Zvolíme REZERVACE/Denní přehled a vybereme požadovanou zkoušku.

 • Zvolíme EXPORT REZERVACÍ (nahoře).

 • Zaškrtneme pouze Zahrnout data z vlastních formulářů a Jen nestornované a přepneme FORMÁT EXPORTU na CSV.

 • Zvolíme EXPORTOVAT, dojde ke stažení souboru reservations-export.csv (případně v prohlížeči Firefox zvolíme Stažení souboru, ne otevřít v Excelu).

 • Můžeme ukončit práci se systémem Reenio.

 • Spustíme program SR-Lov a zvolíme Nové zkoušky.

 • Zvolíme Editace PSI.TXT, objeví se obvyklá nevyplněná předloha.

 • Zvolíme Nástroje/Načtení CSV a vybereme soubor reservations-export.csv (bude nejspíše ve složce Stažené soubory).

 • Načte se nový obsah souboru Psi.txt, se kterým je možné samozřejmě pracovat standardním způsobem.

 • Údaje do souboru Zkousky.txt doplníme ručně.