SR-Lov

Verze 22.05


Úvod

Program SR-Lov je určen pro vyhodnocování zkoušek loveckých psů podle platných zkušebních řádů ČMMJ či zkušebních řádů pro soutěže chovatelských klubů. Umožňuje vyhodnocovat všechny zkoušky určené pro lovecká plemena a to i společné zkoušky různých skupin plemen, soutěže typu Derby, Mistrovství Šumavy a OVVR. Program pracuje pod Windows (XP+).

Autor by rád na tomto místě poděkoval všem, kteří mu byli jakkoliv nápomocni. Zejména Ing. Janu Horynovi za poskytnutí údajů a konzultace ohledně zkušebních řádů a Petru Krutskému, Richardu Pokornému a Milanu Slámovi za řadu cenných praktických připomínek a nápadů na vylepšení.

Domovská stránka programu je zde

Licenční ujednání

Tento program je volné programové vybavení; je k dispozici zdarma a můžete jej dále volně šířit a modifikovat.

Tento program je poskytován autorem „tak jak je“ a jakékoliv výslovné nebo předpokládané záruky včetně, ale nejen, předpokládaných obchodních záruk a záruky vhodnosti pro jakýkoliv účel jsou popřeny. Autor nebude v žádném případě odpovědný za jakékoliv přímé, nepřímé, náhodné, zvláštní, příkladné nebo vyplývající škody (včetně, ale nejen, škod vzniklých narušením dodávek zboží nebo služeb; ztrátou použitelnosti, dat nebo zisků; nebo přerušením obchodní činnosti) jakkoliv způsobené na základě jakékoliv teorie o zodpovědnosti, ať už plynoucí z jiného smluvního vztahu, určité zodpovědnosti nebo přečinu (včetně nedbalosti) na jakémkoliv způsobu použití tohoto programu, i v případě, že autor byl upozorněn na možnost takových škod.

Novinky

 • Opravy chyb ve verzi 22.04.

 • Zrušena podpora pro Svatováclavský pohár.

 • Byl přepracován systém zadávání soutěží (umožňuje relativně jednoduché zadání nového typu soutěže), bez dopadu na uživatele.

 • Přidáno zadávání jména zástupce pořadatele.

 • Zrušena „Levá poznámka“ na soudcovské tabulky, údaje o pověření MZe se doplňují automaticky v závislosti na nastaveném typu kartičky lovecké upotřebitelnosti (nastavte ji dle pověřené organizace (ČMMJ/AMČR) i když tisk kartiček nepoužíváte).

 • Aktualizován seznam plemen loveckých psů dle ČMMJ.

 • Drobné úpravy a opravy.

Použití programu na zkouškách

Před začátkem zkoušek

Před losováním

 • V jedné kopii vytiskneme tabulku pro rozhodčí nebo tabulku plateb. Během losování si do ní poznamenáme čísla losů účastníků.

Před zahájením posuzování

 • Do souboru Psi.txt zadáme vylosovaná čísla losů a vymažeme účastníky, kteří nedorazili.

 • Podle zvyklostí a požadavku rozhodčích vytiskneme buď celkovou tabulku pro rozhodčí v potřebném počtu kopií (podle počtu pracovišť) nebo v jedné kopii jednotlivé tabulky pro rozhodčí, určené pro zápis výsledků. Pokud není čas zadávat čísla losů (velmi časté), tabulky pro rozhodčí se vytisknou bez čísel losů, která se na tabulky dopíší ručně a čísla losů zadáme později spolu se známkami.

 • Po prvním dnu vícedenních zkoušek, pokud jsou k známky dispozici, můžeme pro informaci vytisknout průběžnou tabulku.

Po skončení posuzování a poradě rozhodčích

 • Do souboru Psi.txt zadáme známky včetně volby variantních disciplín a bodových zvýhodnění a případně i čísla losů. Do POZNAMKA zaznamenáme účastníky, kteří odstoupili nebo byli vyloučeni a na OVVR zadáme případné nestandardní povahy.

 • Vytiskneme celkovou tabulku a předáme ji vrchnímu rozhodčímu, ten určí, zda bude rozstřel a zadá tituly.

 • Do souboru Psi.txt zadáme do POZNAMKA pořadí v rozstřelu („R1“, „R2“ atd.), udělené tituly a čísla přiznaných loveckých upotřebitelností.

 • Vytiskneme soudcovské tabulky pro jednotlivé účastníky v potřebném počtu kopií, celkovou tabulku, diplomy, kartičky lovecké upotřebitelnosti a kartičky CACT/CACIT.

 • Vytvoříme a případně doplníme hlášení vrchního rozhodčího, hlášení o udělení titulů CACT či CACIT a hlášení o přiznaných loveckých upotřebitelnostech.

Po zkouškách

 • Můžeme smazat všechny soubory s příponou HTML a RTF, v případě potřeby se mohou kdykoliv později snadno znovu vytvořit.

 • Pokud ji používáme, aktualizujeme kartotéku.

Soutěže (Derby)

 • Založíme dvě samostatné složky pro KPZ a KZVP (Derby).

 • U obou zkoušek v souboru Zkousky.txt zapíšeme do položky SOUTEZ typ soutěže (DE pro Derby).

 • Zapíšeme základní údaje do souboru Psi.txt v obou složkách. Pes může absolvovat jen jedny zkoušky, pak se nezahrnuje do celkového pořadí. Při sestavování celkové tabulky soutěže je pes identifikován položkou JMENO, ta musí být proto v obou souborech Psi.txt naprosto shodná (pozor na překlepy, nejlepší je vyplnit údaje jen v jedné složce a pak soubor překopírovat či načíst do druhých zkoušek)!

 • Oboje zkoušky proběhnou běžným způsobem. Po úplném zadání všech údajů (včetně titulů) se musí vždy sestavit celková tabulka či soudcovské tabulky (nemusí se tisknout, stačí ji zobrazit), protože při tom automaticky dojde k uložení údajů o pořadí a udělených titulech.

 • Zvolíme kteroukoliv z obou zkoušek (KPZ či KZVP/KLZ) a zadáme volbu Soutěž - tabulka – sestavení a tisk celkové tabulky pořadí účastníků. Volbou Diplomy vytiskneme diplomy podle příslušného vzoru.

Mistrovství Šumavy

Mistrovství Šumavy je soutěž družstev. Příslušnost účastníka k družstvu zapíšeme do položky POZNAMKA jako Qx, kde x je číslo družstva 0-9, může být tedy max. 10 družstev, počet členů v družstvu ale není v programu nijak omezen. Ve složce system je soubor Mistr_Sum.txt, který obsahuje na každém řádku číslo družstva, rovnítko a za ním název družstva, který se tiskne v tabulce výsledků družstev.

Další drobné odchylky od standardu jsou při zpracování výsledků (známka 0 se hodnotí jako -20 bodů) a tisku soudcovských tabulek a celkové tabulky. Tabulku výsledků družstev vytiskneme volbou Soutěž - tabulka.

Zkoušky z norování (zkouška nováčků)

Zpracování zkoušek z norování se neliší od zpracování běžných zkoušek. Dosažený čas můžeme zadat do položky POZNAMKA ve formě „Rxxx“, kde xxx je počet sekund (pokud je tedy dosažený čas 1:13, zapíšeme R73). Pokud je čas zadán, je brán v potaz při stanovení celkového pořadí. V těchto zkouškách se nepoužívá rozstřel a není možné zadat jakékoliv tituly, jsou zde vlastní jednodušší formáty Celkové tabulky a Soudcovských tabulek

Ověření vlohových vlastností retrieverů

Zpracování Ověření vlohových vlastností retrieverů (OVVR) se příliš neliší od zpracování běžných zkoušek. Nemusíme zadávat některé údaje (viz dále), naopak je nutné zadat do položky POZNAMKA hodnocení povahy pokud je povaha hodnocena jako nestandardní. Údaj o standardní povaze („S“) ale zadávat nemusíme, pokud není zadán jiný údaj o povaze, doplní se automaticky. Celková tabulka a Soudcovské tabulky mají na OVVR vlastní jednodušší formát.

Zkušební řády

Volba zkušebního řádu

Program zahrnuje zkušební řády vydané ČMMJ (platnost od 1. 1. 2020) a zkušební řády pro klubové soutěže retrieverů a loveckých slídičů (platnost od 1. 1. 2020). Aby nedošlo ke kolizím zkratek jednotlivých zkoušek, začínají zkratky zkoušek dle zkušebních řádů ČMMJ písmenem „C“ (např. lesní zkoušky mají zkratku „CLZ“), zkratky klubových soutěží písmenem „K“ a zvláštní soutěže písmenem „X“, viz tabulka v příloze.

Program umožňuje, aby na zkouškách startovalo i více skupin loveckých psů a každá skupina byla hodnocena podle svého příslušného zkušebního řádu (např. zkoušky vloh současně pro ohaře a lovecké slídiče). Podle zadaného plemene program psu přiřadí odpovídající zkušební řád.

U zkušebních řádů ČMMJ program přiřadí náhradní zkušební řád v případě, že pro danou skupinu není žádný zkušební řád výslovně určen. Např. startuje-li honič na CLZ, je mu automaticky přiřazen ZŘ pro jezevčíky a teriéry s hlasitostí, viz tabulka v příloze. Přímé zadání zkušebního řádu je popsáno u položky PLEMENO. Přehled zkušebních řádů pro jednotlivé typy zkoušek a jednotlivé skupiny plemen je v tabulce v příloze.

Oproti zkušebním řádům ČMMJ program rozlišuje více skupin plemen loveckých psů, protože některé disciplíny (např. hlasitost × přinášení) jsou natolik odlišné, že se vlastně jedná o dva samostatné zkušební řády. Přehled jednotlivých skupin plemen je v tabulce v příloze.

Variantní disciplíny

Některé disciplíny mají možnost volby různého způsobu provedení s různým hodnocením (odlišné koeficienty příp. i odlišné limitní známky) – pro potřeby tohoto programu je nazýváme variantní disciplíny. Typickým příkladem je práce na pobarvené stopě, kterou může pes absolvovat jako vodič, hlasič či oznamovač. Volbu příslušné varianty zaznamenáme do výsledku disciplíny jako písmeno za známkou. Tak např. když je pes na disciplíně „Odložení“ odložen na řemeni se známkou „4“, do výsledku příslušné disciplíny zapíšeme 4R. Zkratky jsou uvedeny v přehledu v příloze.

Naopak není variantní ta disciplína, kde je sice možnost volby, ale některé možnosti se hodnotí pouze sníženou známkou. Např. disciplínu „Klid na stanovišti“ je možno absolvovat buď na volno nebo na řemeni, ale volba „na řemeni“ se hodnotí známkou sníženou o jeden stupeň; toto není variantní disciplína.

Označování limitních známek a součtů

Pokud je zaškrtnuto příslušné okénko v Nastavení, budou v celkové tabulce a v soudcovských tabulkách šedým podkladem zvýrazněny limitní známky či limitní součty bodů. U známek je situace celkem jednoduchá, jsou označeny všechny známky, které způsobily posun účastníka do vyšší ceny. Obdobně to funguje i u součtů bodů, jak za celou tabulku, tak i za jednotlivé oddíly tabulky (les, voda...). Při tisku celkové tabulky se součty bodů je to trochu složitější: když se tisknou součty bodů za jednotlivé oddíly tabulky, jsou zvýrazněny vždy příslušné limitní součty, když se součty za jednotlivé oddíly netisknou, je celkový součet na konci řádku zvýrazněn, pokud byl limitní alespoň jeden součet (dílčí či celkový). Při zběžném pohledu na tabulku to může být trochu matoucí.

Pořadí účastníků

Výsledné pořadí účastníků je určeno zkušebními či soutěžními řády. Účastníci jsou řazeni postupně podle následujících kritérií:

 • Cena – vzestupně.

 • Body či procento z maxima bodů pro příslušný zkušební řád (pokud startuje více skupina plemen) – sestupně.

 • Součet pomocných známek, je-li vyžadován (tč. pouze soutěžní řády retrieverů) – sestupně.

 • Pomocné třídicí kritérium (tj. číslo za písmenem „R“ v položce POZNAMKA): pořadí v rozstřelu či čas na zkouškách z norování – vzestupně.

 • Chovnost – chovný účastník má přednost před nechovným (nepoužívá se na OVVR).

 • Věk – mladší účastník má přednost před starším (nepoužívá se na OVVR).

 • Jméno dle rodokmenu – vzestupně.

Vstupní data

jsou uložena ve dvou souborech, Psi.txt a Zkousky.txt. Jsou to jednoduché textové soubory bez jakéhokoliv formátování, snadno editovatelné vestavěným editorem nebo v případě potřeby jakýmkoliv editorem určeným pro čistě textové soubory (např. Poznámkový blok). Soubory mají jednoduché uspořádání, každá položka je na jednom řádku. Řádek začíná názvem položky (na velikosti písmen nezáleží), pak následuje dvojtečka a pak vlastní obsah položky. Při zpracování obsahu položky jsou odstraněny úvodní a závěrečné mezery (např. „   abcd “ je převedeno na „abcd“). Pokud řádek začíná středníkem, je považován za komentář a je přeskočen bez jakéhokoliv zpracování.

Upozornění: ve vestavěném editoru jsou pro přehlednost mezi název položky a dvojtečku vloženy mezery tak, aby byly dvojtečky pod sebou. Údaje (obsah položky) zapisujeme až za dvojtečku.

Soubor Psi.txt

obsahuje informace o účastnících zkoušek. V předloze se počítá s maximem tj. s 24 účastníky, pokud se jich přihlásilo např. 18, můžeme šest posledních nevyplněných buď ponechat nebo smazat. Vždy před zpracováním je soubor Psi.txt zkontrolován.

LOS

číslo losu účastníka, tato položka musí být pro každého účastníka uvedena jako první. Čísla losů mohou zůstat nevyplněna ještě při tisku tabulek pro rozhodčí, musí však být zadána nejpozději před tiskem Celkové tabulky či Soudcovských tabulek. Jakmile je zadáno alespoň jedno číslo losu, program kontroluje, zda čísla losů jsou vyplněna, jestli není totéž číslo losu použité vícekrát a zda je číslo v rozsahu 1-24. Pokud to není výslovně vypnuto (položka POZNAMKA v souboru Zkousky.txt), pak se také kontroluje, zda některé číslo losu nechybí.

JMENO

jména psa dle rodokmenu (např. Art's Ginny Tercius). Tato položka musí být pro každého účastníka uvedena jako druhá bezprostředně za položkou LOS. Pokud tato položka není vyplněna, žádné údaje od příslušného účastníka nejsou zpracovány.

CISLO

číslo zápisu do plemenné knihy (např. ČLP/FCR/1930/09).

IDENTIF

identifikace psa, tj. číslo čipu příp. ještě tetovací číslo. Nemusí se vyplňovat na OVVR.

VUDCE

jméno vůdce psa (např. Ing. Jan Novák).

PLEMENO

oficiální zkratka plemene. Povolené zkratky jsou uvedeny v tabulce v příloze, na velikosti písmen nezáleží.

V případě potřeby (pravděpodobně ve velmi vzácných případech) je možno za zkratku plemene přidat lomítko a písmeno, označující skupinu plemen (dle tabulky v příloze), podle jejíhož zkušebního řádu bude tento pes posuzován (např. XYZ/E). V tomto případě není kontrolována zkratka plemene (1-3 písmena), což umožňuje zadat plemeno, které zatím není v tabulce.

DATNAR

datum narození psa (např. 14.4.2008), den a měsíc je možné oddělovat tečkou, lomítkem či pomlčkou.

CHOVNY

chovnost psa, uvedeme ano nebo ne (cokoliv jiného se hodnotí jako ne). Nemusí se vyplňovat na OVVR.

OTEC

jméno otce psa dle rodokmenu, za jméno uvedeme v závorce číslo zápisu do plemenné knihy (např. Mohito To Royal Silk (ČLP/FCR/1385/07)).

MATKA

totéž pro matku psa.

MAJITEL

jméno majitele psa. Pokud budou na zkouškách udělovány tituly CACT či CACIT, je nutné ještě za jméno připojit středník a adresu majitele psa (např. Jan Novák;Dlouhá 1, 12345 Praha).

POZNAMKA

zde se zaznamenávají různé doplňkové údaje buď jako zkratky (např. R2BDP10181) nebo lze většinou použít i lépe zapamatovatelné slovo (např. CACT,les), přehled je v tabulce v příloze. Pro přehlednost je možné zkratky či slova oddělovat čárkou či mezerou, na velikosti písmen nezáleží, můžeme ale nemusíme používat háčky a čárky. Pro lepší srozumitelnost můžeme vložit i slova „nejlepší“ nebo „nej.“ Pořadí je libovolné, pouze když je uvedeno více titulů (např. CACT, Nejlepší les), tisknou se do tabulek ve stejném pořadí v jakém byly zadány. Příklady správně zapsaných údajů: „nejlepší ohrádka“, „VODA“, „mpole“, „ODSTOUPIL“, „vítěz, nej. voda“. Oficiální i neoficiální tituly jsou při zpracování kontrolovány vzhledem k zkušebnímu řádu (např. nelze zadat na Zkouškách z vodní práce titul „Nejlepší ohrádka“). Zadává se zde i číslo přiznané lovecké upotřebitelnosti.

Zápis známek

Při tisku tabulek pro rozhodčí (případně volbou Nástroje/Přidat disciplíny v editoru) se do souboru Psi.txt doplní položky pro známky z jednotlivých disciplín podle příslušného zkušebního řádu. Každá položka pro disciplínu je na novém řádku ve formátu (např. #04-VlS): první znak je „#“, druhý a třetí znak je pořadové číslo disciplíny, čtvrtý znak je u variantních disciplín hvězdička, u ostatních pomlčka, pátý až sedmý znak je třípísmenná zkratka názvu disciplíny. Pokud ve zkouškách startují různé skupiny plemen a každá skupina má jinou sestavu disciplín (např. KZVP pro lovecké slídiče a retrievery), jsou doplněny a zadávají se jen známky platné pro danou skupinu.

Za dvojtečku (jako obvykle) zapíšeme výslednou známku z příslušné disciplíny. Musí být zadány výsledky všech disciplín, i když účastník některé disciplíny neabsolvoval protože předtím vypadl či odstoupil. Jako výsledek disciplíny jsou povoleny pouze číslice „0“ až „4“, znak „-“ (když účastník disciplínu neabsolvoval) a u vybraných disciplín znak „_“ (podtržítko, viz dále).

Známky, které se počítají jako průměr z několika pomocných známek lze buď samozřejmě spočítat ručně, nebo můžeme zapsat jako výsledek pomocné známky a při zpracování program pracuje s jejich průměrem. Počet pomocných známek je kontrolován (tj. všichni účastníci musí mít u dané disciplíny stejný počet pomocných známek, pokud není výsledek „-“) u soutěží retrieverů vždy a u ostatních zkoušek jen pokud je zaškrtnuta volba „Kontrola pomocných známek“ v Nastavení. U soutěží retrieverů, kde se součet pomocných známek používá při určení výsledného pořadí, je zápis pomocných známek povinný.

 • pokud je jedna z pomocných známek 0, potom se průměr nepočítá a výsledná známka je nula. Výjimka je u souěží retrieverů při disciplíně „Dohledávka a přinášení srstnaté zvěře (2 ks)“ pes nemusí přinést druhý kus a pak se druhé přinášení hodnotí nulou; zde se ale dle ZŘ průměr počítá i z této nuly! V tomto případě do výsledku disciplíny „Přinášení srstnaté“ místo znaku 0 zadáme znak „_“ (podtržítko), který při zpracování známek program převede na nulu a v tomto případě spočítá průměr.

 • pokud je jedna z pomocných známek „-“ je celková známka také „-“ (účastník neabsolvoval celou disciplínu).

 • pokud je před pomocnými známkami uvedena hvězdička, pak se z pomocných známek nepočítá průměr, ale výsledná známka je ta nejnižší z pomocných známek (některé disciplíny ve ZŘ ohařů).

Tabulka 1. Příklady zápisu pomocných známek

ZápisVýsledná známka
43343
43040
43_32
433--
430-0
*43422


Za známkou z variantní disciplíny musí následovat písmeno udávající jakou variantu disciplíny účastník zvolil (např. když je pes na disciplíně „Odložení“ odložen na řemeni se známkou „4“, zapíše se 4R). Písmeno se musí uvádět i v případě známky 0, nemusí se uvádět pouze v případě, že účastník disciplínu neabsolvoval (znak „-“). Příslušná písmena (nezáleží na velikosti) jsou uvedena v přehledu v příloze, jsou volena jako mírně mnemotechnická, bez háčků a čárek a není použito písmeno „O“, které by se pletlo s nulou. U některých disciplín ZŘ ohařů (opět v přehledu v příloze) je možno za známku zapsat písmeno „U“ jako označení ulovení zvěře.

U některých disciplín může rozhodčí udělit navíc bodové zvýhodnění (např. na lesních zkouškách u práce na barvě). V tomto případě zapíšeme za známku ještě znak „+“ následovaný počtem přiznaných bodů. Např. při práci na pobarvené stopě, kterou pes absolvoval jako vodič na volno se známkou „4“ a dostal navíc tři body, zapíšeme 4V+3.

Zápis známek je v programu důsledně kontrolován a nesprávné zadání vyvolá při kontrole či zpracování chybu.

Soubor Zkousky.txt

obsahuje informace o vlastních zkouškách.

NAZEV

název zkoušek (např. Všestranné zkoušky přinášení retrieverů se zadáním titulu CACT, res. CACT).

OFICNAZEV

oficiální označení zkoušek pro tisk kartiček lovecké upotřebitelnosti, kartiček CACT/CACIT a diplomů (např. KLZ - CACT). Na OVVR většinou není nutné.

MISTO

místo konání zkoušek.

DATUM

datum konání zkoušky. Pokud není uvedeno nic (položka je prázdná či chybí), použije se aktuální datum z počítače.

VRCHROZHOD

jméno vrchního rozhodčího, musí být uvedeno i na OVVR.

ZASTUPCE

jméno zástupce pořadatele (na soudcovské tabulky a kartičky lovecké upotřebitelnosti). Nemusí se vyplňovat na OVVR.

REDITEL

jméno ředitele zkoušek. Pokud budou na zkouškách udělovány tituly CACT či CACIT, je nutné ještě za jméno připojit středník, adresu a telefon ředitele zkoušek (např. Jan Novák;Dlouhá 1, 12345 Praha, tel. 123 456 789).

ROZHODCI

jméno rozhodčího. Položka se v souboru pochopitelně opakuje vícekrát, v předloze je osmkrát. Počet rozhodčích pro jednotlivé zkoušky ale není v programu nijak omezen, pouze při tisku soudcovských tabulek je místo pro cca 15 rozhodčích. Jméno rozhodčího nemusí být uvedeno na OVVR.

CEKATEL

jméno čekatele či čekatelů

POZN

údaje o pořadateli apod. k vytištění na soudcovské tabulky vpravo. Nemusí se vyplňovat na OVVR.

TYP

zkratka typu zkoušek (např. CLZ) dle tabulky v příloze, na velikosti písmen nezáleží.

POHAR

titul či jakýkoliv jiný text (např. Vítěz Rožmberského poháru), který se bude tisknout v hodnocení. Pokud není uvedeno nic (položka je prázdná či chybí), použije se předvolený text „Vítěz zkoušek“. Tento titul se zadává zápisem „Z“ či „vítěz“ nebo „pohár“ do položky POZNAMKA u příslušného účastníka. Nelze zadat na OVVR a CZN.

SOUTEZ

pokud jsou zkoušky součástí soutěže (Derby) zadáme zde DE pro Derby (nezáleží na velikosti písma). Nutno zadat u obou zkoušek, které jsou součástí soutěže.

POZNAMKA

zde se zaznamenávají různé doplňkové údaje buď jako zkratky (např. LA) nebo lze použít i lépe zapamatovatelné slovo (např. losy, amčr), přehled je v tabulce v příloze. Systém je obdobný jako v položce POZNAMKA v souboru Psi.txt.

Pokud je kontrola, zda čísla losů tvoří souvislou řadu, vypnuta, kontroluje jen zdvojení a zda je číslo losu v rozsahu 1 - 24. U běžných zkoušek je lépe ji nevypínat, u soutěží, které se skládají z více zkoušek je však někdy nutné kontrolu vypnout (tj. některá čísla losů mohou chybět).

Není-li zastřešující organizace zkoušek zvolena, je nastavena automaticky tak, že pokud je první písmeno typu zkoušek „K“, je zvolena Českomoravská kynologická jednota, jinak Českomoravská myslivecká jednota.

DNES

V případě, že je tato položka nevyplněná, tak se při tisku diplomů, kartiček a hlášení jako datum vydání dokumentu (neplést s datem konání zkoušky) používá aktuální datum z počítače. Pokud chceme použít jiné datum, zadáme ho do této položky. Užitečné, když potřebujeme dodatečně vytisknout dokument s datem vydání v době konání zkoušky.

Běh programu

Spuštění a volby programu

Program spustíme standardním způsobem (klikneme na ikonu na ploše, pomocí nabídky Start či spustíme soubor SR-Lov.exe). Po spuštění se objeví základní okno programu, které nabízí následující možnosti, volbu provedeme buď kliknutím na příslušné tlačítko nebo stiskem klávesy (viz níže v závorkách). Některá tlačítka mohou být neaktivní (šedá) podle typu zvolených zkoušek a toho, zda jsou či nejsou zadány známky nebo hodnocení. U některých tlačítek se po kliknutí pravým tlačítkem myši objeví kontextové menu s dalšími možnostnmi (zobrazení tabulky, tisk jen jedné tabulky podle jména psa).

 • Výběr zkoušek – z rozbalovacího seznamu vybereme příslušné zkoušky, se kterými chceme pracovat. Program si pamatuje poslední zvolené zkoušky a nastaví je opět jako pracovní. Po instalaci programu máme na výběr jen složku test, ve které jsou zadány fiktivní zkoušky k ověření funkcí a seznámení se s programem (později můžeme tuto složku pochopitelně smazat).

 • Průzkumník. Spuštění Průzkumníku Windows (či jiného programu, lze nastavit) v pracovní složce. To je užitečné při práci s jednotlivými soubory (zobrazení, mazání apod.). Při kliknutí pravým tlačítkem myši lze zvolit otevření v systémové složce.

 • Nové zkoušky. Zadáme jméno složky pro nové zkoušky (zvolíme ho tak, abychom v tom měli nějaký systém), vytvoří se nová složka s tímto jménem a v ní soubory Psi.txt a Zkousky.txt. Tato volba zároveň nastaví nově vytvořenou složku jako pracovní.

 • Editace Psi.txt (Alt+P) – úpravy souboru Psi.txt v editoru (viz dále).

 • Editace Zkousky.txt (Alt+Z) – úpravy souboru Zkousky.txt v editoru (viz dále).

 • Tabulka pro rozhodčí - souhrnná (Alt+R). Prázdná tabulka se jmény účastníků setříděná podle čísel losů či podle pořadí v souboru Psi.txt (když nejsou čísla losů zadaná). Je určená pro rozhodčí k zápisu známek během posuzování. Pokud nejsou zadána čísla losů, tabulka se vytiskne bez čísel, která po losování dopíšeme ručně. Když startuje jen jedna skupina psů, jsou v hlavičce tabulky použity zkrácené názvy disciplín, pokud startuje více skupin psů, jsou uvedena jen čísla. Tabulka je uložena do souboru Tab_rozhodci.html.

 • Tabulky pro rozhodčí - jednotlivé (Alt+J). Zjednodušené prázdné tabulky určené pro zápis známek pro rozhodčí, jedna tabulka na samostatném listu pro každého účastníka. Když nejsou zadána čísla losů, tabulka se vytiskne bez čísel, která po losování dopíšeme ručně. Tabulky jsou uloženy do souborů Tab_rozh_xx.html, kde xx je číslo losu účastníka.

 • Celková tabulka (Alt+C). Přehledná tabulka se známkami z jednotlivých disciplín a celkovým hodnocením účastníků, setříděná podle celkového pořadí (dle požadavků zkušebního řádu). Je určená pro informaci o výsledku zkoušek.

  Tabulka je uložena do souboru Tab_celkova.html. Když startuje jen jedna skupina psů, jsou v hlavičce tabulky použity zkrácené názvy disciplín, pokud startuje více skupin psů, jsou uvedena jen čísla. Zkrácené názvy disciplín jsou v tabulce tištěny kolmo, což může způsobit problémy při zpracování souboru jinými programy (publikace na webu, načtení do programu Microsoft Word apod.) Proto je ještě vytvořen soubor Tab_web_xxxx.html, kde xxxx je název pracovní složky. V této tabulce jsou v hlavičce uvedena jen čísla disciplín a při zobrazení této tabulky v prohlížeči se po najetí myší na známku vypíše zkrácený název disciplíny.

 • Soudcovské tabulky (Alt+S) se zadanými výsledky jsou oficiálním dokumentem pro jednotlivé účastníky zkoušek. Tabulky jsou uloženy do souborů Tab_soud_xx.html, kde xx je pořadí účastníka.

 • Diplomy (Alt+D) pro jednotlivé účastníky. Texty jsou uloženy do souborů Diplom_xx.rtf, kde xx je pořadí účastníka. Tisknou se jen diplomy těch účastníků, kteří uspěli. Vzor diplomu je automaticky vybrán podle typu soutěže či zkoušky (viz dále).

 • Soutěž - tabulka – celková tabulka pro soutěž či Mistrovství Šumavy. U Derby musí být předtím sestaveny celkové tabulky obou dílčích zkoušek. Tabulka je uložena do souboru Tab_soutez.html.

 • Průběžná tabulka – informativní tabulka známek bez pořadí, bodů a hodnocení, je určena pro průběžnou infomaci např. po prvním dnu vícedenních zkoušek; v tomto případě nemusí být zadány všechny známky. Tabulka je uložena do souboru Tab_prubezna.html.

 • Zprávy a hlášení – vytvoření a případný tisk souboru Zprava_VR_xxxx.rtf, který obsahuje Zprávu vrchního rozhodčího. Pokud byly uděleny tituly CACT, případně CACIT, automaticky se ještě vytvoří soubory Zprava_CACT_xxxx.rtf či Zprava_CACIT_xxxx.rtf, což jsou hlášení o udělení příslušných titulů v předepsaném formátu. Pokud byla nějakému psu přiznána lovecká upotřebitelnost (je příslušný záznam v položce POZNAMKA), vytvoří se automaticky soubor Zprava_LovUpo_xxxx.rtf, zpráva o přiznaných loveckých upotřebitelnostech, kde xxxx je název pracovní složky. Soubory lze buď vytisknout přímo a další údaje připsat rukou nebo je možné tisk vynechat a soubory načíst do Microsoft Word, Microsoft WordPad (standardní součást Windows) či obdobných programů (LibreOffice) a doplnit potřebné další informace (celkové hodnocení zkoušek apod.) a poté vytisknout.

 • Tabulka platby – vytvoření souboru Platby_xxxx.xls, kde xxxx je název pracovní složky. Soubor lze přímo načíst do Microsoft Excelu či obdobných programů (LibreOffice) a použít pro evidenci plateb účastníků apod. Pokud už soubor existuje, objeví se upozornění. Počet a nadpisy sloupců můžeme snadno upravit, viz technické informace.

  Při kliknutí pravým tlačítkem myši lze volbou „Tabulka foto“ vytvořit soubor Tab_foto.txt s jednoduchým seznamem účastníků, např. pro popisky fotografií apod.

 • Kartičky lovecké upotřebitelnosti – tisk kartiček lovecké upotřebitelnosti na předtištěné oficiální formuláře (viz dále).

 • Kartičky CACT/CACIT – tisk kartiček CACT/CACIT na předtištěné oficiální formuláře (viz dále).

 • Kartotéka – práce s kartotékou psů (viz dále).

 • Nastavení – nastavení programu (viz dále).

 • Nápověda (F1) – zobrazení nápovědy k programu (tj. tento text). V jednotlivých dalších oknech získáme po stisku F1 nápovědu přímo k tématu

 • Konec (Esc) – ukončení programu.

Editace souborů Psi.txt a Zkousky.txt

Vestavěný editor se ovládá stejně jako standardní editor Poznámkový blok. Jsou k dispozici všechny běžné klávesové zkratky (šipky, pageDown, pageUp, Home, End, Ctrl+Home, Ctrl+End atd.). Některé funkce jsou přístupné z kontextového menu po stisku pravého tlačítka myši.

Specifické chování má klávesa Tab. Po jejím stisku se přesune kurzor za dvojtečku na další řádek, ve kterém se zadává známka z disciplíny (tj. na řádek začínající znakem „#“). Tato funkce je určena pro rychlejší a pohodlnější zadávání známek. Kurzor se může přesouvat jen po vybraných disciplínách (viz dále).

Text je pro přehlednost upraven vložením mezer mezi název položky a dvojtečku tak, aby byly dvojtečky pod sebou. Vlastní údaje zapisujeme až za dvojtečku.

Když program při zpracování vstupních souborů najde chybu (např. špatně zadané plemeno psa, nesprávný zápis známek atd.), ohlásí ji a pak automaticky spustí editaci příslušného souboru (Psi.txt či Zkousky.txt). Řádek s chybou je zobrazen v okně editoru a je na něj umístěn zvýrazněný kurzor. Zároveň je dole ve stavovém řádku znovu zobrazen popis chyby.

Soubor (Alt+S)

 • Uložit (Ctrl+S) – uložení souboru.

 • Závěrečná kontrola (Ctrl+Q) – uloží soubor a provede kontrolu celého zadání, tj. obou souborů (Psi.txt a Zkousky.txt), v souboru Psi.txt musí být zadány všechny známky. Je-li nalezena chyba, je na řádek s chybou umístěn kurzor a zároveň je ve stavovém řádku znovu zobrazen popis chyby. Upozornění: když je chyba v druhém souboru s daty, je do editoru automaticky vložen druhý soubor s chybou (např. pokud editujeme soubor Zkousky.txt a při kontrole je nalezena chyba v souboru Psi.txt, nahraje se automaticky tento soubor do editoru). Pokud je zadání bez chyb, editor je ukončen. Stejná kontrola zadání se sice ještě provádí automaticky před zpracováním údajů (např. před tiskem tabulek), ale kontrola přímo v editoru umožňuje pohodlnější opravu chyb.

 • Načtení (Ctrl+O) – přepíše stávající text textem ze zvoleného souboru. Funkce je užitečná zejména na soutěžích, kdy do složky druhých zkoušek můžeme načíst soubor Psi.txt z prvních zkoušek (viz níže) nebo když potřebujeme načíst soubor poslaný e-mailem a uložený v jiné složce.

 • Konec (Esc) – ukončení práce s editorem a návrat na hlavní panel programu. Pokud byl text změněn a nebyl uložen, objeví se upozornění.

Úpravy (Alt+A)

 • Zpět (Ctrl+Z) – vrátí poslední změnu.

 • Vyjmout (Ctrl+X) – přesune označený text do schránky.

 • Kopírovat (Ctrl+C) – zkopíruje označený text do schránky.

 • Vložit (Ctrl+V) – vloží text ze schránky.

 • Vybrat vše (Ctrl+A) – označí celý text.

 • Odstranit (Del) – smaže označený text.

 • Najít... (Ctrl+F) – hledání zadaného textu od začátku, nerozlišuje se velikost písmen. Když zadáme jako hledný text číslo v rozsahu 1-24, najde se položka LOS se zadaným číslem.

 • Najít další (F3) – opakované hledání stejného textu od pozice kurzoru.

 • První písmena velká (Ctrl+K) – v označeném textu převede u všech slov první písmeno na velké, ostatní písmena na malá (hrdí majitelé často píší do přihlášek jméno psa velkými písmeny).

 • Prohodit slova (Ctrl+T) – v označeném textu obrátí pořadí všech slov (užitečné hlavně při revizi pořadí jména a příjmení).

Nástroje (Alt+N) – pouze pro soubor Psi.txt

 • Posun po disciplínách... – zadání čísel disciplín oddělených čárkou, které bude procházet kurzor po stisku klávesy Tab. Toto je užitečné při postupném zadávání známek z jednotlivých pracovišť, na kterých se plnily jen některé disciplíny. Např. provádí-li se na jednom pracovišti disciplíny číslo 1, 3 a 5, zadáme 1,3,5 a kurzor se bude posouvat po stisku Tab mezi disciplínami číslo 1, 3 a 5. Když nezadáme nic (prázdný řádek), kurzor se posouvá po všech disciplínách. Pokud jsou čísla disciplín zadána, jsou zobrazena dole ve stavovém řádku.

 • Seřadit – účastníci jsou seřazeni podle čísel losů. Účastníci, kteří mají číslo losu nevyplněné, jsou řazeni na konec.

 • Odstranit disciplíny – po dotazu odstraní všechny řádky s disciplínami (tj. začínající znakem „#“) a smaže hodnoty v položce POZNAMKA. Pozor, když už jsou zadány výsledky disciplín, přijdeme o ně! Funkce se užitečná zejména na soutěžích, kdy po vyhodnocení prvních zkoušek můžeme načíst soubor Psi.txt do složky druhých zkoušek, odstranit disciplíny a případně seřadit. Máme pak zaručeně stejné údaje o účastnících v obou zkouškách (zejména polozku JMENO, podle které je pes v programu identifikován).

 • Přidat disciplíny – do souboru Psi.txt jsou vloženy řádky pro zápis známek z jednotlivých disciplín. Funkce je určena pro mimořádné použití, běžně se disciplíny automaticky vkládají při tisku tabulek pro rozhodčí.

 • První nevyplněný (F4) – přesune kurzor na první nevyplněnou položku JMENO.

 • Přidat nevyplněný – na konec textu přidá nevyplněný záznam pro jednoho účastníka.

 • Smazat nevyplněné – smaže všechny účastníky s nevyplněnou položku JMENO. Není to sice nezbytně nutné (nevyplněné záznamy se dále nezpracovávají), ale může to zlepšit orientaci v textu.

 • Načtení CSV – načtení dat z externího systému. Popis struktury dat je v souboru Manual_tech.pdf.

Nápověda (Alt+V)

 • Nápověda k editoru – nápověda k ovládání editoru

 • Nápověda k položkám (F1) – nápověda k zadávání obsahu položek

Tisk tabulek

Při volbě vytvoření tabulek se program ještě zeptá na požadovaný počet tištěných kopií, je možno zadat max. pět kopií (ochrana proti překlepu). Když zadáme nulu, nic se nevytiskne, pouze se vytvoří příslušný soubor. Pokud nechceme nic tisknout, jen se na tabulky podívat, zadáme tedy počet kopií nula a na dokumenty se podíváme po jejich otevření v webovém prohlížeči (spustit Průzkumníka a dvojklik na jméně souboru). Celkovou tabulku, tabulku soutěže a průběžnou tabulku si můžeme jednoduše prohlédnout po kliknutí pravým tlačítkem myši na příslušné tlačítko a volbou „Zobrazit“.

U individuálních tabulek můžeme zadat sestavení a tisk jen jediné tabulky či diplomu podle jména psa, což je užitečné zejména při opravách a změnách u jednoho psa. Klikneme na příslušné tlačítko pravým tlačítkem myši a zvolíme Tisk podle jména a zadáme začátek jména psa (na velikosti písmen nezáleží). Např. zadáme-li před tiskem soudcovských tabulek cinder sestaví a vytiskne se jen soudcovská tabulka pro psa Cinderella Tercius.

Tisk diplomů

Při volbě možností Diplomy se vytisknou diplomy pro ty účastníky, kteří ve zkouškách či soutěži uspěli. Máme-li v Nastavení zaškrtnutý „Průběžný tisk diplomů“, diplomy se tisknou běžným způsobem jeden za druhým. Pokud tato volba zašktrtnuta není, pak program před tiskem každého diplomu čeká na souhlas, protože se předpokládá dotisk textu na připravené formuláře (s podtiskem, obrázkem, logem atpd.), které bývají na silnějším papíru a někdy je proto nutné je do tiskárny vkládat jednotlivě. Když odpovíme Ano, diplom se vytiskne, pokud Ne, tisk se neprovede a pokračuje se dalším diplomem, při odpovědi Storno se celý tisk diplomů ukončí. Můžeme zvolit jen tisk jednoho diplomu podle jména psa stejně jako při tisku tabulek (viz výše).

Tabulka 2. Jména souborů se vzory diplomů

ZkouškyJméno souboru
běžné zkouškyVzor_DI_ZK.rtf
OVVRVzor_DI_OVVR.rtf
DerbyVzor_DI_DE.rtf


Vzory diplomů jsou uloženy ve složce system\vzor. Tyto vzory můžeme upravit podle potřeby v kterémkoliv programu pro editaci souborů RTF (Microsoft Word, WordPad a řada dalších), formát stránky může být jak na výšku, tak na šířku, okraje dokumentu nastavte na 1 cm (pokud to editor umožňuje). Uživatelské úpravy vzorů jsou při přechodu na vyšší verzi zachovány. Proměnné údaje jsou ve vzoru ohraničeny znaky dolaru („$“) a jsou při zpracování nahrazovány podle tabulky v příloze.

Tisk kartiček lovecké upotřebitelnosti či CACT/CACIT

Při tisku kartiček se nevytváří žádné pracovní soubory a před tiskem každé kartičky je položen dotaz, obdobně jako při tisku diplomů. Před prvním použitím je nutné v Nastavení nastavit používaný typ kartiček lovecké upotřebitelnosti a posuny tisku.

Kartotéka

Zadávání údajů do souboru Psi.txt je nepříjemná a náročná práce, kterou je možno omezit použitím kartotéky. V kartotéce jsou uloženy všechny údaje o daném psu kromě položek LOS, POZNAMKA a známek z disciplín. V okně kartotéky vidíme seznam jmen psů seřazený podle abecedy (při prvním spuštění je ale kartotéka pochopitelně prázdná), jedna položka je zvýrazněna. Máme k dispozici tyto možnosti:

 • Aktualizace z PSI.TXT (Alt+A) – program po dotazu zařadí do kartotéky údaje o všech psech z aktuálního souboru Psi.txt. Pokud už pes je v kartotéce zařazen, jsou uložené údaje přepsány novými.

 • Smazat záznam (Alt+S, Del) – po dotazu je smazána zvýrazněná položka.

 • Vložit záznam do PSI.TXT (Alt+V, Enter, dvojklik na položce) – po dotazu jsou údaje ze zvýrazněné položky vloženy do souboru Psi.txt na první volné místo tj. na místo, kde je nevyplněný údaj JMENO.

 • Hledání položky – je-li je kartotéka rozsáhlá, zadáme začátek jména psa do textového okénka (nerozlišuje se velikost písmen) a stiskneme klávesu Enter nebo klikneme na tlačítko Hledat (Alt+H). Pokud byla položka nalezena, zvýrazní se.

 • Konec (Esc) – ukončení práce s kartotékou a návrat na hlavní panel programu.

Při praktickém použití kartotéky tedy po proběhlých zkouškách provedeme aktualizaci kartotéky. Při zpracování přihlášek k dalším zkouškám zkontrolujeme, zda daného psa již nemáme v kartotéce a pokud ano, jednoduše vložíme do souboru Psi.txt údaje z kartotéky. Údaje vložené z kartotéky ještě při editaci souboru Psi.txt zkontrolujeme, zda jsou aktuální! Kartotéka je uložena ve složce system v souboru SR-Lov.fdb. Po krátké době používání je kartotéka nejcennější část programu, proto vřele doporučujeme ji pravidelně zálohovat.

Nastavení

Nastavení je nutné provést jen po první instalaci programu, při přechodu na vyšší verzi zůstane zachováno.

 • „Pořadatel“ – název pořadatelské organizace (pro tabulky a diplomy).

 • „Průzkumník“ – zde můžeme definovat program, který se spouští při volbě Průzkumník (např. Total Commander či podobný program). Zadáme kompletní cestu k zvolenému programu (jako vodítko je uvedeno nastavení, které používá autor). Pokud není zadáno nic nebo program neexistuje, spustí se standardní Průzkumník.

 • „Tisk pomocných známek“ – v soudcovských tabulkách se za výslednou známkou budou v závorce tisknout i pomocné známky.

 • „Kontrola pomocných známek“ – pokud je tato možnost zvolena, bude se u všech účastníků kontrolovat, zda mají u téže disciplíny stejný počet pomocných známek. V opačném případě se to kontroluje jen u soutěžních řádů retrieverů.

 • „Zvýraznění limitních výsledků“ – v celkové tabulce a v soudcovských tabulkách budou šedým podkladem zvýrazněny limitní známky či limitní součty bodů.

 • „Průběžný tisk diplomů“ – možnost průběžného tisku diplomů.

 • „Automatické aktualizace“ – pokud je počítač připojen k internetu, při startu programu se zkontroluje, jestli je používaná verze programu aktuální, případně se nabídne stažení nové verze (do složky Stažené soubory).

 • „Typ kartiček lovecké upotřeb.“ – nastavení typu kartičky lovecké upotřebitelnosti. K dispozici jsou následující formáty:

  CMMJ1 – starší typ kartičky ČMMJ, na zadní straně jsou tři typy lovecké upotřebitelnosti

  CMMJ2 – novější typ kartičky ČMMJ, na zadní straně jsou čtyři typy lovecké upotřebitelnosti

  AMCR1 – nepoužívany typ kartičky AMČR, na zadní straně jsou tři typy lovecké upotřebitelnosti

  AMCR2 – nepoužívaný typ kartičky AMČR, na zadní straně jsou čtyři typy lovecké upotřebitelnosti

  AMCR3 – nový (2022) typ kartičky AMČR, na přední straně se vyplňují údaje o pověření MZe.

  Údaj o nastavené kartičce LU se používá i při tisku soudcovských tabulek, proto typ kartičky nastavte dle pověřené organizace (ČMMJ/AMČR) i když tisk kartiček nepoužíváte!

 • „Tiskárna“ – z rozbalovacího seznamu můžeme vybrat tiskárnu, která bude používána pro tisky v programu SR-Lov. To je nutné pouze v případě, že doma používáme jinou či jinak připojenou tiskárnu než na zkouškách (např. doma máme tiskárnu připojenou přes domácí síť a na zkouškách obyčejným USB kabelem, z hlediska Windows to jsou dvě různé tiskárny, mezi kterými musíme přepnout).

 • „Písmo“ – typ a velikost písma použitého v editoru souborů.

 • „Tisk kartiček“. Vzhledem k tomu, že kartičky mají menší rozměry než běžný formát A4 (kartičky lovecké upotřebitelnosti cca 100 × 70 mm, kartičky CACT/CACIT 148 × 105 mm), budou se do různých tiskáren zasouvat odlišně. U některých tiskáren se posouvá pravý okraj (typicky inkoustové tiskárny), jindy se užší formát papíru centruje (typicky laserové tiskárny). Je proto naprosto nezbytné si připravit lístky příslušných rozměrů, předem si vyzkoušet tisk „nanečisto“ s konkrétní tiskárnou a nastavit tisk. Rozhodně si předem vyzkoušejte, zda je vůbec vaše tiskárna schopná zpracovat takhle malé formáty tužšího papíru. Většinou je nutné kartičku zasunout do tiskárny co nejhlouběji, někdy se musí použít různé alternativy vložení papíru.

  Nastavení tisku kartiček provedeme nejlépe tak, že si vytiskneme jednu kartičku na prázdný lístek příslušných rozměrů. Pak lístek přiložíme na originál kartičky a zjistíme, jak je třeba posunout tisk. Když chceme posunout tisk doprava, zvětšíme hodnotu „X:“ v Nastavení o potřebný počet milimetrů (doleva hodnotu zmenšíme). Obdobně pokud chceme posunout tisk dolů, zvětšíme hodnotu „Y:“, (nahoru hodnotu zmenšíme). Např. když potřebujeme posunout tisk o 2,5 mm doprava, změníme hodnotu „X:“ ze 4,0 na 6,5. Toto nastavení je společné pro oba dva druhy kartiček, stačí tedy nastavit jen jeden druh (lépe se to nastavuje pro větší kartičky CACT/CACIT).

  Příklady nastavení: Tiskárna s centrováním menších formátů je nastavena X:36,0 Y:6,0; tiskárna s posunem pravého okraje X:6,0 Y:6,0.

Tipy a triky

Dodatečná oprava známek u jednoho účastníka

Opravíme známky v souboru Psi.txt. Na tlačítko „Soudcovské tabulky“ či „Diplomy“ klikneme pravým tlačítkem myši a vybereme „Tisk podle jména“. Zadáme jméno psa (stačí začátek, nerozlišuje se velikost písmen), vytiskne se jen jedna požadovaná tabulka či diplom.

Nastavení tiskárny na tisk kartiček

Protože kartičky jsou užší než papír formátu A4 (210 mm), je před tiskem nutno přesunout vodítka papíru v tiskárně. Zjednoduší to kus kartonu o šířce 148 mm pro tisk kartičet CACT/CACIT nebo o šířce cca 100 mm pro kartičky lovecké upotřebitelnosti.

Celkové versus jednotlivé tabulky pro rozhodčí

Z jednotlivých tabulek se známky do programu zadávají mnohem snáze. Problém je, že si je rozhodčí musí mezi jednotlivými pracovišti předávat, což někdy nesou nelibě. Pokud používáme celkové tabulky, kde každé pracoviště má svoji vlastní kopii tabulek, je užitečné si známky přepsat do jedné nové tabulky a až z té zadávat známky do programu.

Používejte závěrečnou kontrolu

Po zadání všech známek ještě v editoru zvolíme Soubor/Závěrečná kontrola (Ctrl+Q). Provede se kompletní kontrola zadání s možností rychlé opravy, je to pohodlnější, než kontrola před tiskem tabulek.

Zpětná kontrola známek

Vždy po zadání známek proveďte zpětnou kontrolu, tj. obsluha programu čte zadané známky a pomocník je kontroluje v tabulkách od rozhodčích. Zpětná kontrola je podstatně rychlejší než zadávání známek a předejdete tím případným velkým nepříjemnostem.

Zadávání známek

Při zadávání známek používejte k přechodu na další položku klávesu Tab. Jednak se kurzor posouvá jen po řádcích, kde se zadávají známky a jednak využijete (většinou) zahálející levou ruku. Pokud máte klávesnici bez samostatné numerické části (menší notebooky), pro snadnější zadávání číslic je šikovné si přepnout na americké rozložení kláves (většinou Alt+Shift, Ctrl+Shift nebo Win+mezerník), kde se číslice zadávají přímo.

Rychlé vyhledání v kartotéce

Přesuneme se do textového okénka stiskem klávesy Tab, zadáme začátek jména psa, stiskneme klávesu Enter, případně dohledáme šipkami a dalším stiskem klávesy Enter vložíme po dotazu údaje do souboru Psi.txt.

Vyplňování kartiček lovecké upotřebitelnosti

Pokud netiskneme kartičky lovecké upotřebitelnosti na tiskárně, vyplníme je ručně nejsnáze podle vytištěného hlášení o přiznaných loveckých upotřebitelnostech, kde jsou všechny potřebné údaje.

Pořadí v rozstřelu

Pokud je za písmenem „R“ v položce POZNAMKA číslo menší než 50, uvádí se v Celkové tabulce za údajem o dosažené ceně. Pokud použijeme číslo větší než 50, v tabulce se neuvádí, což umožňuje v případě potřeby „neviditelně“ změnit pořadí účastníků (samozřejmě pokud mají stejnou cenu, počet bodů či součet pomocných známek). Výše uvedené se netýká zkoušek z norování, kde se za „R“ může zapisovat dosažený čas ve vteřinách.

Přílohy

Skupiny plemen

KódSkupina
AOhaři
BLovečtí slídiči
CRetrieveři
DJezevčíci a teriéři s hlasitostí (J, JTK, JGT)
ETeriéři bez hlasitosti
FHoniči
GBarváři

Přehled zkratek pro variantní disciplíny

Vodění / Odložení / Chování na stanovišti ...

V – volně, R – na řemeni

Práce před barvou

S – šoulačka, V – následování volně, R – následování na řemeni

Barva / Práce psa ...

V – vodič, H – hlasič, oznamovač, Z – oznamovač

Dosled černé zvěře

R – na řemeni nebo volně, H – hlasič, oznamovač

Nahánění

Z – zajíc, liška, D – divočák

Vyhánění zvěře z houštin / Vyhledání a nahánění

Z – z odložení, N – od nohy, K – kombinované (jen na KVZ)

Společný hon / Hledání - vytrvalost / Nahánění a dohledávka střelené nebo postřelené kachny ...

U – ulovení zvěře

Přehled plemen

PlemenoZkratka
Ohaři (A)
Anglický setrAS
Auvergneský ohař krátkosrstýBA
Bourbonský ohař krátkosrstýBOH
Bretaňský ohař dlouhosrstýEB
Český fousekCF
Dánský ohař krátkosrstýDKO
Dlouhosrstý ohař z Pont-AudemerEPA
Drentsche PatrisijshondDPH
Francouzský ohař dlouhosrstýEF
Francouzský ohař krátkosrstý gaskoň.typuBRF
Francouzský ohař krátkosrstý pyren.typuBFP
Frízský ohař (Stabijhoun)STA
GordonsetrGS
Irský červenobílý setrRWS
Irský setrIS
Italský ohařIO
Italský spinoneSPI
Korthalsův GriffonGK
Maďarský ohař drátosrstýMOD
Maďarský ohař krátkosrstýMOK
Malý münsterlandský ohařMMO
Modrý pikardský ohařMPO
Německý ohař dlouhosrstýDO
Německý ohař ostnosrstýNOO
Německý ohař drátosrstýNDO
Německý ohař krátkosrstýKO
Pikardský ohař dlouhosrstýPDO
PointerPOI
Portugalský ohařPOH
PudlpointrPP
Saint-Germainský ohař krátkosrstýSGO
Slovenský ohař hrubosrstýSHO
Velký münsterlandský ohařVMO
Výmarský ohař dlouhosrstýVOD
Výmarský ohař krátkosrstýVOK
Lovečtí slídiči (B)
Americký vodní španělAWS
Anglický kokršpanělAC
Anglický špringeršpanělASS
BarbetBAR
Clumber španělCS
Field španělFS
Irský vodní španělIWS
KooikerhondjeKOO
Lagotto romagnoloLGR
Německý křepelákNK
Portugalský vodní pesPVP
Sussex španělSS
Španělský vodní pesSVP
WelššpringeršpanělWSS
WetterhoundW
Retrieveři (C)
Curly Coated RetrieverCCR
Flat Coated RetrieverFCR
Chesapeake Bay RetrieverCBR
Labradorský retrieverLR
Nova Scotia Duck Tolling RetrieverNSR
Zlatý retrieverGR
Jezevčíci a teriéři s hlasitostí (D)
Jezevčík standardJ
Jezevčík trpasličí/králičíJTK
Německý lovecký teriérJGT
Teriéři bez hlasitosti (E)
Anglický bulteriérBT
Australský teriérAUT
Bedlington teriérBDT
Border teriérBRT
Brazilský teriérBRA
Cairn terierCR
Český teriérCT
Dandie Dinmont teriérDDT
Foxteriér drsnosrstýFXD
Foxteriér hladkosrstýFXH
Irish Glen of Imaal terierGIT
Irský teriérIRT
Jack RussellJRT
Kerry blueKBT
Lakeland teriérLT
Manchester terierMT
Miniaturní bulterierMBT
Norfolk terierNFT
Norwich terierNOT
Parson Russel TerrierPRT
Sealyham terierSET
Skotský teriérST
Skye terierSKY
Stafordšírský bullterierSBT
Welsh teriérWT
West Highland White TerrierWHW
Honiči (F)
Alpský jezevčíkovitý brakýřABJ
Artésko-normandský bassetANB
BassetBH
BíglBEA
Black and Tan CoonhoundBTC
Bosenský hrubosrstý honičBHH
BriquetBGV
DalmatinDA
Finský honičFH
Finský špicFIS
Francouzský trikolorní honičFTH
Gaskoňsko-saintgeoiský honičGSH
Hamiltonův honičHA
HarrierHAR
Hrubosrstý modrý gaskoňský honičHMG
Italský SegugioSEGI
Italský Segugio krátkosrstýSEK
Jakutstká lajkaJL
Karelský medvědí pesKMP
Malý hrubosrstý vendéeský bassetPBG
Malý modrý gaskoňský honičMMG
Modrý gaskoňský bassetBBG
Německý brakýřNHO
Norský losí pes černýNLC
Norský losí pes šedýNLS
Norský lundehundNL
Otterhound (Vydrař)OTT
Plavý bretaňský bassetPBB
PoitevinPT
Polský honičPLH
Polský ogarPO
PorcelainePOR
Posávský honičPHO
Rakouský krátkosrstý honičRKH
Rhodéský ridgebackRR
Ruskoevropská lajkaREL
Sedmihradský honičSEH
Slovenský kopovSK
Smalandský honičSMH
Srbský honičSRH
Španělský sabuesoSPS
Štýrský brakýřBS
Švédský losí pesJA
Švýcarský honič - Bernský honičBRH
Švýcarský honič - Jurský honičSVH
Švýcarský honič - Luzernský honičLZH
Švýcarský honič - Švycký honičSVH
Švýcarský nízkonohý honič - Bernský honičSNH
Švýcarský nízkonohý honič - Jurský honičSNH
Švýcarský nízkonohý honič - Luzernský honičSNH
Švýcarský nízkonohý honič - Švycký honičSNH
Velký hrubosrstý vendéeský bassetGBG
Velký modrý gaskoňský honičVMG
Velký vendéeský hrubosrstý honičVVH
Východosibiřská lajkaVSL
Westfálský jezevčíkovitý honičWJH
Západosibiřská lajkaZSL
Barváři (G)
Bavorský barvářBB
BloodhoundBL
Hannoverský barvářHB

Typy zkoušek a zkušební řády pro jednotlivé skupiny plemen

ZkratkaNázevABCDEFG
Zkušební řády ČMMJ platné od 1. 1. 2020
CBZBarvářské zkouškyDZBZDDD
CBZHBarvářské zkoušky honičů-FFFFZF
CHZHoničské zkoušky-FFFFZF
CIZBIndividuální zkoušky barvářů------Z
CIHZ-SKIndividuální honičské zkoušky slovenských kopovů-----Z-
CLZLesní zkouškyZZZZZDE
CPZPodzimní zkouškyZZZZZDE
CPZBPředběžné zkoušky barvářůGGGGGGZ
CZVPZkoušky z vodních pracíZZZZZDE
CVZVšestranné zkouškyZZZZZDE
CZNZkoušky z norování---ZD--
CZVZkoušky vlohZZZZZDE
CZVVZZkoušky k vyhledání, vyhánění a nahánění zvěře-DDZDDD
CMKPMemoriál Richarda Knolla či Karla PodhajskéhoZ------
Klubové soutěžní řády pro slídiče a retrievery platné od 1. 1. 2020
KBZBarvářské zkoušky-ZB----
KLZLesní zkoušky-ZZ----
KPZPodzimní zkoušky-ZZ----
KSZRSpeciální zkoušky retrieverů--Z----
KVZVšestranné zkoušky-Z-----
KVZPRVšestranné zkoušky přinášení retrieverů--Z----
KZVZkoušky vloh-ZZ----
KZPRZkoušky přinášení retrieverů--Z----
KZVPZkoušky vodních prací-ZZ----
Jiné
OVVROvěření vlohových vlastností retrieverů--Z----
XMSMistrovství ŠumavyZ------

Z – existuje vlastní příslušný ZŘ, A-G – není příslušný ZŘ, ale jako náhradní se používá ZŘ pro uvedenou skupinu

Údaje v položce „POZNAMKA“ v souboru Psi.txt

ZkratkaSlovoVýznam
AcacitCACIT
Brcacit, res. cacitres. CACIT
CcactCACT
Drcact, res. cactres. CACT
Ilesnejlepší les
Jvodanejlepší voda
Kpolenejlepší pole
Lbarvanejlepší barva
Mmpole, malé polenejlepší malé pole
Nohrádkanejlepší ohrádka
Pxlovupočíslo přiznané lovecké upotřebitelnosti (za „P“ či „lovupo“ je jedna až devět číslic, např. P10181)
Qx -zařazení do družstva při Mistrovství Šumavy (za „Q“ je jedna číslice, např. Q0, Q6)
Rx -pořadí v rozstřelu či čas ve vteřinách na zkouškách z norování (za „R“ je jedna až devět číslic, např. R1, R103)
S -povaha: standardní (OVVR) – nemusí se zadávat
Tagresivnípovaha: nestandardní agresivní (OVVR)
Ubázlivápovaha: nestandardní bázlivá (OVVR)
Vnehodnocenopovaha: nehodnoceno (OVVR)
Wpoškozenípoškození zvěře (OVVR)
Xodstoupilodstoupil
Yvyloučenvyloučen
Zvítěz, pohárviz položka POHAR (Psi.txt)

Údaje v položce „POZNAMKA“ v souboru Zkousky.txt

ZkratkaSlovoVýznam
Llosyvypnutí kontroly, zda čísla losů tvoří souvislou řadu
Ssoučtyu celkové tabulky se tisknou součty bodů za les, vodu...
MčmmjČeskomoravská myslivecká jednota
KčmkjČeskomoravská kynologická jednota
AamčrAsociace myslivosti ČR

Nahrazování proměnných údajů při tisku diplomů

Zápisje nahrazen
$poradi$pořadí v zkouškách či soutěži
$cena$výsledná cena a tituly
$tituly$pouze udělené tituly
$body$počet bodů
$jmeno$položka JMENO (Psi.txt)
$cislo$položka CISLO (Psi.txt)
$plemeno$položka PLEMENO (Psi.txt)
$datnar$položka DATNAR (Psi.txt)
$vudce$položka VUDCE (Psi.txt)
$majitel$položka MAJITEL (Psi.txt, pouze jméno)
$zkousky$položka NAZEV (Zkousky.txt)
$zkousky1$část položky NAZEV (po „ - “)
$oficnazev$položka OFICNAZEV (Zkousky.txt)
$vrchrozhod$položka VRCHROZHOD (Zkousky.txt)
$reditel$položka REDITEL (Zkousky.txt, pouze jméno)
$cekatel$položka CEKATEL (Zkousky.txt)
$mistodatum$místo a datum konání zkoušek
$misto$položka MISTO (Zkousky.txt)
$klub$název pořadatelské organizace
$jednota$název zastřešující organizace
$datum$položka DNES (Zkousky.txt)
$soutez_titul$titul vítěze soutěže
$sou1_c$cena a tituly z prvních zkoušek soutěže
$sou1_b$body z prvních zkoušek soutěže
$sou1_n$název prvních zkoušek soutěže
$sou2_c$cena a tituly z druhých zkoušek soutěže
$sou2_b$body z prvních druhých soutěže
$sou2_n$název druhých zkoušek soutěže